December 2019 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 648 miljoner kronor i december, vilket är 172 miljoner kronor (11,7 procent) högre än i december 2018.

Det preliminära årsutfallet uppgår till 16 927 miljoner kronor. Det är 935 miljoner kronor (5,8 procent) högre än föregående år. Det högre utfallet beror främst på utgifter för anslagen 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m och 1:19 Statens servicecenter som blev 353 miljoner kronor respektive 550 miljoner kronor högre än jämfört med 2018.

Statens servicecenter tog den 1 juni 2019 över ansvaret för 113 servicekontor för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i hela landet. På servicekontoren samverkar Statens servicecenter tillsammans med de tre myndigheterna för att kunna erbjuda hjälp till privatpersoner och företagare med olika frågor. Läs mer om de nya servicekontoren här.

Jämfört med statens ursprungliga budget för 2019 blev utgifterna preliminärt 392 miljoner kronor (2,3 procent) lägre än beräknat.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 648 172 16 927 935 17 292
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 274 110 13 371 353 13 651
1:9 Statistiska centralbyrån 65 10 575 24 566
1:11 Finansinspektionen 59 3 610 12 604
1:12 Riksgäldskontoret 32 6 286 10 325
1:15 Riksrevisionen 28 - 5 331 - 5 333
1:19 Statens servicecenter 36 34 558 550 562
Övriga anslag 153 13 1 195 - 9 1 252
1:1 Statskontoret 12 0 93 0 98
1:2 Kammarkollegiet 12 9 80 10 80
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 1 15 2 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 10 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 - 1 63 - 1 64
1:8 Ekonomistyrningsverket 20 4 164 - 6 166
1:10 Bidragsfastigheter 49 - 1 250 2 269
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 9 - 2 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 230 23 231
1:16 Finansmarknadsforskning 14 8 31 - 57 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 10 - 2 95 1 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 28 - 4 155 20 178
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt