December 2019 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 604 miljoner kronor i december. Det är 62 miljoner kronor (11,4 procent) högre än i december 2018.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 3 315 miljoner kronor, vilket är 261 miljoner kronor (7,3 procent) lägre än föregående år.

Skillnaden mellan åren förklaras till stor del av att riksdagen beslutade i enlighet med vårpropositionen för 2018 att flytta medel för socioekonomiskt eftersatta kommuner från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder till anslaget 4:1 Åtgärder mot segregation inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Jämfört med statens ursprungliga budget för 2019 blev utgifterna preliminärt 181 miljoner kronor (5,2 procent) lägre än beräknat.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
19 Regional tillväxt 604 62 3 315 - 261 3 568
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 348 - 6 1 577 - 402 1 675
1:2 Transportbidrag 30 2 440 12 472
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 226 65 1 298 128 1 421
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt