December 2019 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 538 miljoner kronor i december. Det är 38 miljoner kronor (7,7 procent) högre än i december 2018.

Det preliminära årsutfallet uppgår till 3 052 miljoner kronor. Det är 1 564 miljoner kronor (33,9 procent) lägre än samma period föregående år.

Det lägre utfallet beror till stor del på att anslaget 1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande har avvecklats.

Preliminärt uppgår utgifterna för anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande till 1 676 miljoner kronor för 2019. Det är 236 miljoner kronor (16,4 procent) högre jämfört med samma period 2018.

För anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer uppgår utgifterna preliminärt för helåret till 55 miljoner kronor, vilket är 466 miljoner kronor (89,5 procent) lägre jämfört med föregående år. Riksdagen har beslutat att inga nya åtaganden om stöd får göras under 2019 för anslaget 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. Anslaget får dock användas för att uppfylla redan ingångna åtaganden.

Jämfört med statens budget för 2019 blev utgifterna preliminärt 1 690 miljoner kronor (35,6 procent) lägre än beräknat.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 538 38 3 052 - 1 564 3 988
1:4 Boverket 47 - 4 311 15 319
1:6 Lantmäteriet 114 57 615 54 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 22 - 4 55 - 466 240
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 308 55 1 676 236 2 250
2:1 Konsumentverket 21 2 167 3 165
Övriga anslag 26 - 67 228 - 1 407 399
1:1 Bostadspolitisk utveckling 3 1 15 2 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 3 3 3 3 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 8 4 48 6 47
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 - 1 395
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 - 3 32 18 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 1 - 71 27 - 48 60
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 0 50 5 48
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 1 25 5 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 - 2 22 - 3 23
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4 - 1 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt