December 2019 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev 521 miljoner kronor, det är 239 miljoner kronor lägre än i december 2018.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår preliminärt för helåret 2019 till 15 799 miljoner kronor. Det är 210 miljoner kronor (1,3 procent) lägre än föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 521 - 239 15 799 - 210 15 853
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 9 - 19 482 - 102 481
1:3 Skapande skola 3 3 168 - 16 177
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 7 - 12 1 496 10 1 495
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 87 1 1 082 11 1 082
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 31 1 467 15 467
8:1 Centrala museer: Myndigheter 121 - 6 1 344 65 1 340
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 8 5 239 - 3 243
13:5 Insatser för den ideella sektorn 6 6 171 20 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 4 298 - 60 4 298
Övriga anslag 249 - 218 6 053 - 149 6 098
1:1 Statens kulturråd 8 - 2 55 1 56
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 - 8 42 - 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 3 9 1 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 - 1 15 0 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 9 1 213 0 214
2:3 Statens musikverk 19 0 116 2 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 13 - 67 155 - 44 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 13 - 4 129 7 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 7 0 68 2 68
4:1 Statens konstråd 6 - 3 31 6 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 11 - 2 43 2 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 12 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 4 - 1 40 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 4 - 2 22 0 22
6:1 Riksarkivet - 7 - 39 384 - 33 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 25 - 2 280 14 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård - 2 - 89 269 - 1 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 263 4 263
8:3 Bidrag till vissa museer 3 0 76 0 76
8:4 Forum för levande historia 6 1 46 0 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 - 1 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 2 0 12 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 2 - 1 82 - 2 82
10:1 Filmstöd 0 0 562 - 5 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 3 0 22 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 8 0 38 - 9 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 3 43 - 1 42
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 - 4 9 - 67 10
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 954 - 9 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 17 - 3 49 0 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 2 1 47 - 4 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 162 - 28 162
14:4 Särskilt utbildningsstöd 46 5 190 8 190
15:1 Spelinspektionen 12 3 70 10 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt