December 2019 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 7 218 miljoner kronor, det är 130 miljoner kronor (1,8 procent) lägre än i december 2018.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår preliminärt för helåret 2019 till 78 583 miljoner kronor. Det är 2 581 miljoner kronor (3,4 procent) högre än föregående år. Det beror främst på anslaget 1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling vars utfall preliminärt blev 2 478 miljoner kronor högre än förra året.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
16 Utbildning och universitetsforskning 7 218 - 130 78 583 2 581 80 465
1:1 Statens skolverk 158 - 52 1 037 - 110 1 103
1:2 Statens skolinspektion 46 6 410 - 2 417
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 90 - 15 710 - 33 733
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 558 45 2 806 - 498 3 536
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 34 36 4 583 153 4 595
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 1 1 2 205 72 2 267
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 239 43 2 437 244 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 2 1 970 - 320 1 971
1:19 Bidrag till lärarlöner 1 360 - 10 4 004 - 12 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 3 449 2 478 3 500
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 150 4 1 790 34 1 790
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 184 6 2 182 50 2 182
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 176 4 2 104 37 2 104
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 190 7 2 249 56 2 249
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 175 80 2 151 110 2 156
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 600 36 1 600
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 77 18 1 696 43 1 766
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 5 1 668 38 1 668
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 119 3 1 421 24 1 421
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 96 3 1 145 27 1 145
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 77 1 580 105 1 580
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 77 3 912 25 912
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 31 731 41 731
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 600 41 1 600
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 2 1 182 21 1 182
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 133 4 1 581 35 1 581
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 13 - 164 561 - 5 655
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 219 4 2 624 41 2 624
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 46 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 637 - 151 5 997 - 52 5 984
3:11 Etikprövningsmyndigheten 9 9 38 38 45
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 19
Övriga anslag 1 773 - 143 20 113 - 153 20 378
1:4 Sameskolstyrelsen 2 - 4 51 - 1 50
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 - 2 245 6 305
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 24 2 189 9 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 31 14 103 5 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 17 - 21 145 - 9 307
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 14 - 2 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 - 2 119 5 117
1:17 Skolforskningsinstitutet 3 0 23 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 8 - 8 17 2 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 41 - 1 163 - 1 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 19 1 152 10 154
2:2 Universitets- och högskolerådet 19 - 5 182 4 194
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 686 11 686
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 34 2 398 12 398
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 1 674 10 674
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 247 9 247
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 91 17 1 073 21 1 083
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 1 345 9 345
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 - 3 803 8 810
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 23 1 273 8 273
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 564 9 564
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 251 7 251
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 80 2 951 15 951
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 244 7 244
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 - 8 242 - 4 252
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 100 3 100
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 12 627 19 618
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 121 7 121
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 - 1 203 2 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 51 1 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 106 2 106
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 36 2 36
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 43 3 509 10 509
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 80 6 80
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 437 5 437
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 81 4 81
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 1 463 7 463
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 102 4 102
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 400 6 400
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 73 4 73
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 404 6 404
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 66 2 66
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 5 314 9 314
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 53 3 53
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 371 7 371
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 69 5 69
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 - 3 165 - 1 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 20 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 65 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 11 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 134 2 134
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 20 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 428 7 428
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 87 4 87
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 36 6 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 21 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 279 7 3 366 85 3 424
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 0 422 4 422
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 357 25 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 11 0 173 5 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 164 - 136 1 161 199 1 123
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 5 2 35 1 35
3:6 Institutet för rymdfysik 6 0 56 1 56
3:7 Kungl. biblioteket 37 4 378 7 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 2 63 31 49
3:9 Sunet 0 - 11 43 - 6 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 0 5 0 7
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 4 2 99 3 100
4:1 Internationella program 13 7 80 2 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 31 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 2 0 10 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 23 3 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 28 - 759
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 11 - 39
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt