December 2019 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 1 862 miljoner kronor i december, det är 53 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (1 218 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (400 miljoner kronor).

Utfallet för utgiftsområdet uppgår preliminärt för helåret 2019 till 22 810 miljoner kronor. Det är 1 692 miljoner kronor (8,0 procent) högre än föregående år. De högre utgifterna beror främst på att studiebidraget höjdes under 2018.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
15 Studiestöd 1 862 53 22 810 1 692 24 710
1:1 Studiehjälp 400 3 4 244 208 4 267
1:2 Studiemedel 1 218 95 15 289 1 437 16 946
1:3 Avsättning för kreditförluster 154 3 1 816 - 9 1 892
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 166 - 4 168
1:7 Studiestartsstöd 6 - 12 325 71 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 72 - 39 877 - 14 891
Övriga anslag 12 3 93 3 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 5 0 53 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 6 3 25 1 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 2 0 15 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt