December 2019 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 5 887 miljoner kronor i december. Det är 416 miljoner kronor lägre än utfallet för december 2018.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 73 427 miljoner kronor. Det är 434 miljoner kronor (0,6 procent) lägre än föregående år. Jämfört med vad som anvisades i statens budget för 2019 är det preliminära årsutfallet 512 miljoner kronor (0,7 procent) lägre.

Utfallet för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår preliminärt till 27 071 miljoner kronor för 2019, vilket är 1 703 miljoner kronor (6,7 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning har ökat med 1 420 miljoner kronor (11,1 procent). Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning uppgick till i genomsnitt 97 143 per månad under 2019. Det är en ökning med 9,3 procent jämfört med föregående år. Antalet ersättningsdagar för arbetslöshetsersättning uppgår till 20 827 322 dagar för 2019 vilket är en ökning med 11,2 procent jämfört med 2018.

De högre utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning motverkas delvis av att utgifterna för aktivitetsstöd har minskat med 108 miljoner kronor (1,0 procent). Utgifter avseende aktivitetsstöd är i huvudsak regelstyrda och påverkas bland annat av volymutvecklingen i de arbetsmarknadspolitiska programmen. Det genomsnittliga antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program uppgick till 162 173 personer per månad under 2019. Det är en ökning med 0,4 procent jämfört med föregående år. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att kostnaderna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

Det preliminära årsutfallet för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppgår till 9 929 miljoner kronor, vilket är 3 114 miljoner kronor (23,9 procent) lägre än föregående år. Det beror bland annat på att antalet subventionerade anställningar som finansieras från anslaget har minskat samt lägre kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Utfallet för anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. uppgår preliminärt till 19 743 miljoner kronor för 2019, vilket är 1 516 miljoner kronor (8,3 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för lönebidrag m.m. har ökat med 663 miljoner kronor (5,1 procent). Anslaget finansierar också bidrag till Samhall AB, vilka har ökat med 852 miljoner kronor (16,3 procent) jämfört med 2018.

Det preliminära årsutfallet för anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning uppgår till 2 063 miljoner kronor, vilket är 583 miljoner kronor (39,4 procent) högre än 2018. Anslaget används huvudsakligen för utgifter för statsbidrag till lönegarantiersättning enligt lönegarantilagen (1992:497) och de socialavgifter som ska betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980). Det innebär att utgifterna under anslaget i huvudsak är regelstyrda. Till följd av ett antal större konkurser har utbetalningarna av lönegarantiersättning ökat mer än beräknat under 2019. Riksdagen anvisade därför ytterligare 260 miljoner kronor i enlighet med propositionen Höständringsbudget för 2019.

Årsutfallet för anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar uppgår preliminärt till 4 662 miljoner kronor, vilket är 370 miljoner kronor (7,4 procent) lägre än 2018. Antalet personer med nystartsjobb uppgick till i genomsnitt 29 600 per månad för 2019, vilket är en minskning med 9,3 procent jämfört med föregående år.  

Tabell 1 visar att antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen under 2019 i genomsnitt uppgick till 349 173 personer per månad. Det är en ökning med 0,5 procent jämfört med föregående år. Antalet inskrivna män har minskat med 0,9 procent medan antalet inskrivna kvinnor har ökat med 2,1 procent.

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Genomsnitt per månad 2019 Genomsnitt per månad 2018 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 167 150 163 638 3 512 2,1
- varav födda i Sverige 66 723 65 391 1 332 2,0
- varav utrikes födda 100 426 98 247 2 180 2,2
Män 182 023 183 666 -1 642 -0,9
- varav födda i Sverige 81 215 79 984 1 231 1,5
- varav utrikes födda 100 808 103 682 -2 873 -2,8
Totalt antal inskrivna 349 173 347 303 1 870 0,5

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 887 - 416 73 427 - 434 74 564
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 708 - 104 7 635 - 557 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 144 599 27 071 1 703 26 988
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 599 - 1 067 9 929 - 3 114 10 646
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 631 134 19 743 1 516 19 532
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 119 - 11 1 082 - 212 1 492
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 175 27 2 063 583 1 910
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 399 - 2 4 662 - 370 4 994
Övriga anslag 111 7 1 242 16 1 381
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 24 17 120 10 121
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 5 - 1 41 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 8 0 74 2 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 57 1 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 8 0 8
1:13 Lån till körkort 3 - 2 59 41 151
2:1 Arbetsmiljöverket 59 - 5 743 - 31 768
2:2 Arbetsdomstolen 3 - 1 31 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 0 52 0 56
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 2 0 - 22 5
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 1 24 13 33
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt