December 2019 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 876 miljoner kronor i december, vilket är 10 miljoner kronor (0,3 procent) högre än i december 2018.

Hittills i år är utgifterna 34 468 miljoner kronor, vilket är 303 miljoner kronor (0,9 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 876 10 34 468 - 303 34 900
1:1 Garantipension till ålderspension 1 098 8 13 175 33 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 847 - 35 10 382 - 487 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 784 25 9 196 57 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 101 9 1 167 86 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 46 3 548 8 602
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt