December 2019 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 121 miljoner kronor i december, vilket är 58 miljoner kronor lägre jämfört med december 2018.

Preliminärt årsutfall för utgiftsområdet uppgår till 97 873 miljoner kronor, vilket är 1 808 miljoner kronor (1,8 procent) lägre än föregående år. Det lägre utfallet avser främst anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. Jämfört med vad som anvisades i statens budget för 2019 är det preliminära årsutfallet 216 miljoner kronor (0,2 procent) högre.

Årets utfall för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår preliminärt till 44 108 miljoner kronor, vilket är 1 697 miljoner kronor (3,7 procent) lägre än föregående år. Det beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Antalet nybeviljade ersättningar har också minskat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i december till 2,0 vilket är 2,4 procent lägre jämfört med motsvarande period 2018.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår preliminärt till 37 246 miljoner kronor, vilket är 298 miljoner kronor (0,8 procent) lägre än föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för december uppgår till 9,4 dagar, vilket är 3,1 procent lägre än sjukpenningtalet för december 2018. Sjukpenningtalet för kvinnor var i december 87,4 procent högre än sjukpenningtalet för män. I december 2018 var sjukpenningtalet för kvinnor 89,4 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Ohälsotalet är ett mått på den frånvaro som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Måttet omfattar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Ohälsotalet för 2019 uppgick till 23,5 dagar. Det är en minskning med 5,2 procent jämfört med föregående år.

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
December 2019 December 2018 Förändring %
Samtliga 2,0 2,0 -2,4
- Kvinnor 2,0 2,1 -3,8
- Män 2,0 2,0 -0,9

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Sjukpenningtalet, antal dagar
December 2019 December 2018 Förändring %
Samtliga 9,4 9,7 -3,1
- Kvinnor 12,3 12,8 -3,4
- Män 6,6 6,7 -2,4

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Antal personer med sjuk- eller aktivitetsersättning, antal personer
December 2019 December 2018 Förändring %
Samtliga 275 929 292 318 -5,6
-Kvinnor 158 883 168 915 -5,9
-Män 117 046 123 403 -5,2

Källa: Försäkringskassan

Ohälsotalet, antal dagar, antal dagar
2019 2018 Förändring %
Samtliga 23,5 24,7 -5,2
-Kvinnor 28,3 29,9 -5,2
-Män 18,8 19,8 -5,0

Ohälsotalet visar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB + ÄB
2019
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 212 - 58 97 873 - 1 808 97 789
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 119 - 37 37 246 - 298 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 619 - 141 44 108 - 1 697 43 944
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 220 - 5 2 677 - 133 2 773
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 95 - 41 2 445 - 204 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 169 168 1 090 136 1 092
2:1 Försäkringskassan 877 6 8 897 429 8 638
Övriga anslag 113 - 9 1 409 - 41 1 496
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 105 - 2 1 304 - 39 1 391
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 38 - 1 36
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 4 - 6 67 - 1 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: