November 2019 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 5 884 miljoner kronor, det är 899 miljoner kronor (13,3 procent) lägre än i november föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i november till 2 472 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i november avser bidragen för läkemedelsförmånerna för september 2019. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgick i november till 318 miljoner kronor, det är en minskning med 744 miljoner kronor jämfört med samma månad 2018.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 362 miljoner kronor (15,2 procent) lägre än samma månad 2018. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet. För 2019 är schablonbeloppet 300 kronor och det högsta möjliga timbeloppet är 336 kronor.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 72 072 miljoner kronor. Det är 496 miljoner kronor (0,7 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 884 - 899 72 072 - 496 81 545
1:4 Tandvårdsförmåner 580 3 6 051 171 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 472 158 25 956 1 203 28 419
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 318 - 744 8 504 1 008 8 949
1:8 Bidrag till psykiatri 3 - 3 2 032 408 2 113
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 0 330 330 1 620
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 3 - 3 588 - 130 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 013 - 362 22 100 - 1 090 24 987
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 83 31 1 002 - 1 790 1 367
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 2 - 3 830 - 644 926
Övriga anslag 409 24 4 680 39 5 625
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 0 32 2 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 0 71 - 2 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 0 135 4 145
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 24 - 20 401 - 71 519
1:9 Läkemedelsverket 13 2 121 - 2 137
1:10 E-hälsomyndigheten 7 - 2 72 - 14 118
2:1 Folkhälsomyndigheten 30 3 360 20 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 5 - 3 62 - 16 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 - 1 71 - 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 52 0 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 21 1 25
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 0 129 35 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 94 3 977 41 1 132
5:1 Barnombudsmannen 3 0 24 2 26
5:2 Barnets rättigheter 7 7 22 0 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 4 0 152 - 21 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning - 4 - 7 29 - 4 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 61 15 536 78 632
8:1 Socialstyrelsen 59 19 565 - 18 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 67 10 618 1 771
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt