November 2019 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration uppgick till 911 miljoner kronor i november, vilket är 1 348 miljoner kronor (59,7 procent) lägre än i november 2018. 

Jämfört med de första elva månaderna 2018 så har utgifterna minskat med 6 942 miljoner kronor (39,0 procent). Utgifterna under anslaget Ersättningar och boendekostnader har minskat med 5 910 miljoner kronor (55,6 procent). Det är främst ersättningarna till kommuner som är lägre och beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, minskat. I november förra året fanns 53 651 personer i mottagningssystemet varav 1 290 hade ansökt om asyl som ensamkommande barn. I november 2019 uppgick det totala antalet personer i systemet till 40 951, varav 950 ansökt om asyl som ensamkommande barn.

Asylsökande m.m. november 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande november 1 642 1 745 -103 -5,9
- varav män (inkl. pojkar) 989 1 081 -92 -8,5
- varav kvinnor (inkl. flickor) 653 664 -11 -1,7
- varav ens. barn och unga 83 83 0 0,0

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-november 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-november 20 247 19 815 432 2,2
- varav män (inkl. pojkar) 12 057 11 871 186 1,6
- varav kvinnor (inkl. flickor) 8 190 7 944 246 3,1
- varav ens. barn och unga 843 878 -35 -4,0
- varav pojkar 601 646 -45 -7,0
- varav flickor 242 232 10 4,3

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-november 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-november 2019 111 364 122 829 -11 465 -9,3
-varav asyl 17 511 22 580 -5 069 -22,4
-varav anhöriga till asylsökande 6 738 15 738 -9 000 -57,2
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 8 172 8 665 -493 -5,7
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 40 747 38 336 2 411 6,3
-varav övriga 38 196 37 510 686 1,8

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i november 2019
Oktober 2019 Oktober 2018 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 40 951 53 651 -12 700 -23,7
- varav ensamkommande barn och unga 950 1 290 -340 -26,4

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
8 Migration 911 - 1 348 10 847 - 6 942 12 418
1:1 Migrationsverket 404 - 22 4 058 - 596 4 384
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 354 - 1 295 4 728 - 5 910 5 567
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 26 - 8 272 - 264 422
Övriga anslag 125 - 23 1 790 - 172 2 046
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 1 113 27 118
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 76 - 8 868 11 890
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 22 - 5 255 - 9 338
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 22 - 3 260 12 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 5 - 5 98 - 12 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 1 195 - 201 195
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt