November 2019 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i november 3 937 miljoner kronor, vilket är 117 miljoner kronor (3,1 procent) högre än i november föregående år.

Biståndet under de elva första månaderna uppgår till 38 714 miljoner kronor, vilket är 2 520 miljoner kronor (7,0 procent) högre än förra året. Det högre utfallet avser främst stöd till multilaterala och internationella banker, organisationer och fonder samt bistånd till Afrika och Asien. De högre utfallen beror på att regeringen höjt budgeten för dessa ändamål.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
7 Internationellt bistånd 3 937 117 38 714 2 520 44 458
1:1 Biståndsverksamhet 3 814 112 37 394 2 432 42 960
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 103 - 8 1 135 63 1 288
Övriga anslag 20 13 185 25 209
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 13 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 12 12 111 20 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 7 3 46 3 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 - 1 15 3 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: