November 2019 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick till 5 845 miljoner kronor, det är 1 250 miljoner kronor (17,6 procent) lägre än i november 2018. Utfallet för anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar uppgick till 1 162 miljoner kronor. Det är 1 178 miljoner kronor lägre än föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 43 903 miljoner kronor. Det är 85 miljoner kronor (0,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 845 - 1 250 43 903 85 60 278
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 817 - 172 29 339 794 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 76 - 22 789 21 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 162 - 1 178 5 960 - 2 410 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling - 6 - 63 419 11 692
1:8 Försvarets radioanstalt 108 9 1 052 98 1 234
1:11 Försvarets materielverk 163 155 1 283 1 211 1 779
2:1 Kustbevakningen 109 4 1 122 35 1 258
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 9 - 160 161 - 135 191
2:4 Krisberedskap 151 75 1 080 98 1 343
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 381 76 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 138 80 1 164 120 1 372
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 33 0 331 13 397
Övriga anslag 84 21 822 153 919
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 9 1 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 16 0 189 36 206
1:7 Officersutbildning m.m. 16 - 2 205 22 221
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 34 15 210 43 231
1:10 Nämnder m.m. 0 0 6 0 6
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 8 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 7 7 104 51 130
2:7 Statens haverikommission 5 1 39 0 47
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 52 0 58
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt