November 2019 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i november 78 miljoner kronor. Det är 38 miljoner kronor lägre än i november 2018. Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan. Utfallet för de första 11 månaderna är 397 miljoner kronor högre jämför med samma period föregående år, vilket främst beror på att budgeten för 2019 höjts i motsvarande grad.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
5 Internationell samverkan 78 - 38 2 061 397 2 360
1:1 Avgifter till internationella organisationer 12 12 1 500 376 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 31 - 3 173 8 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 36 2 44
1:9 Svenska institutet - 1 - 12 102 1 125
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 21 - 37 126 6 174
Övriga anslag 12 2 124 3 145
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 12 - 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 0 8 1 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 1 48 4 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 26 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 18 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 0 12 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt