November 2019 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 4 493 miljoner kronor i november, vilket är 360 miljoner kronor (8,7 procent) högre än i november 2018. Utfallet för anslag 1:1 Polismyndigheten ökade med 344 miljoner kronor (15,9 procent) jämfört med samma månad föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 44 115 miljoner kronor. Det är 2 809 miljoner kronor (6,8 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst anslag 1:1 Polismyndigheten och anslag 1:12 Rättsliga biträden m.m.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
4 Rättsväsendet 4 493 360 44 115 2 809 49 602
1:1 Polismyndigheten 2 514 344 23 565 2 212 26 107
1:2 Säkerhetspolisen 136 - 7 1 393 91 1 578
1:3 Åklagarmyndigheten 153 17 1 424 75 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 61 1 614 12 694
1:5 Sveriges Domstolar 524 16 5 329 120 5 989
1:6 Kriminalvården 765 - 10 8 165 48 9 547
1:12 Rättsliga biträden m.m. 258 3 2 744 202 3 021
Övriga anslag 81 - 4 881 49 1 057
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 0 129 10 150
1:8 Rättsmedicinalverket 38 2 403 25 429
1:9 Gentekniknämnden 0 0 5 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 - 5 42 - 5 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 12 3 94 13 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 6 - 6 85 11 95
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 13 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 39 - 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 15 1 21
1:17 Domarnämnden 1 0 7 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 5 0 50 - 6 108
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt