November 2019 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

Riksbankens minskade valutareserv minskar nettoutlåningen och utgifterna i statens budget

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av förändringen i lån och kontobehållningar i det som kallas statens internbank. Internbanken vänder sig till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag och fonder.


I november minskade nettoutlåningen med 5 801 miljoner kronor. Samma månad 2018 minskade nettoutlåningen med 3 257 miljoner kronor.

Hittills i år har nettoutlåningen minskat med 112 438 miljoner kronor. Under samma period föregående år minskade nettoutlåningen med 34 585 miljoner kronor.

Förändringar i utlåningen till Riksbanken förklarar 78 480 miljoner kronor av förändringen mellan åren. Riksgäldskontoret har sedan 2009 tagit upp valutalån för vidareutlåning till Riksbanken i syfte att förstärka valutareserven. Lånet till Riksbanken består egentligen av flera lån med olika löptid. Lånen löper efter hand ut och har sedan 2009 ersatts med nya lån. Riksgäldskontoret beslutade ursprungligen att för Riksbankens räkning ta upp lån i utländsk valuta på motsvarande 200 miljarder kronor. På senare tid har alla förfallande lån och vidareutlåningen till Riksbanken refinansierats till rådande växelkurs. Eftersom kronan är svagare än när det ursprungliga lånet har vidareutlåningen under lång tid överstigit 200 miljarder kronor. Den 6 mars 2019 beslutade Riksbanken att minska valutareserven med 8 000 miljoner amerikanska dollar (USD) eftersom beredskapsbehovet i utländsk valuta bedömdes ha minskat. Skälen till detta är förändringar i bankernas balansräkningar och Nordeas byte av hemvist från Sverige till Finland. För perioden januari till november har Riksbankslånet minskat nettoutlåningen med 67 393 miljoner kronor. Den totala vidareutlåningen till Riksbanken uppgick till 176 008 miljoner kronor den 30 november 2019.

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 5 801 - 2 544 - 112 438 - 77 854 3 628
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt