November 2019 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution uppgick till 979 miljoner kronor i november. Det är 24 miljoner kronor (2,4 procent) lägre än i november 2018.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 10 417 miljoner kronor. Det är 156 miljoner kronor (1,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
3 Skatt, tull och exekution 979 - 24 10 417 156 11 509
1:1 Skatteverket 630 - 29 6 849 - 7 7 569
1:2 Tullverket 184 18 1 780 108 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 165 - 12 1 788 56 1 960
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt