November 2019 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev - 6 849 miljoner kronor i november.

Hittills i år är den kassamässiga korrigeringen -1 441 miljoner kronor.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför, dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I november påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 7 374 miljoner kronor. För perioden januari-november påverkar ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 7 471 miljoner kronor.

I november översteg uttagen på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens insättningar med 36 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt. Under perioden januari-november har i stället insättningarna överstigit uttagen med totalt 6 844 miljoner kronor, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt.

Post- och telestyrelsen (PTS) beslutade den 14 december 2018 om nationella tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymme i 700 MHz-bandet i Sverige. Telia Sverige AB och Net4Mobility HB vann budgivningen och betalade tillsammans 2 525 miljoner kronor för tillstånden i januari. Tillstånden gäller från och med den 14 december 2018 till och med den 31 december 2040 och PTS har periodiserat avgiftsintäkterna under avtalsperioden, vilket innebär att den kassamässiga korrigeringen påverkades negativt med cirka 2 500 miljoner kronor i januari 2019. Den kassamässiga korrigeringen påverkas sedan löpande fast åt motsatt håll fram till och med 2040.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt. Kassamässiga korrigeringar uppstår också då redovisningen mot inkomsttitlar inte är kassamässig.

Försvarsmakten redovisar i november 279 miljoner kronor högre belopp mot anslag än de anslagsmedel som tillförts räntekontot, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringsposten negativt. Under perioden januari-november har Försvarsmakten redovisat 5 497 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de anslagsmedel som tillförts räntekontot.

För november redovisar Trafikverket 915 miljoner kronor högre belopp mot anslag än de anslagsbelopp som har tillförts räntekontot. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. För perioden januari-november redovisar Trafikverket 1 823 miljoner kronor lägre belopp än vad som har tillförts räntekontot.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
Kassamässig korrigering - 6 849 4 632 - 1 441 2 653 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt