November 2019 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev 9 951 miljoner kronor i november. Det är 309 miljoner kronor högre än utfallet för november 2018.

För perioden januari-november uppgår utfallet för utgiftsområdet till 22 520 miljoner kronor. Det är 8 115 miljoner kronor (56,3) procent högre än samma period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

För perioden januari-november uppgår utfallet till 22 473 miljoner kronor vilket är 8 133 miljoner kronor (56,7 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Jämfört med perioden januari-november 2018 ökade utgifterna för räntor på lån i svenska kronor med 8 127 miljoner kronor (50,6 procent).

Inkomster från överkurser vid emission ökade med 4 033 miljoner kronor (105,5 procent) jämfört med samma period föregående år. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst.

De högre inkomsterna från överkurser motverkas av att utgifterna för valutakursförluster ökade med 4 155 miljoner kronor (427,4 procent) jämfört med perioden januari-november 2018. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i november 2019 jämfört med motsvarande period 2018, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall november 2019 Utfall november 2018 Skillnad nov 2019 - nov 2018 Utfall jan-nov 2019 Utfall jan-nov 2018 Skillnad 2019-2018
Räntor på lån i svenska kronor 10 776 9 956 820 24 187 16 060 8 127
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 213 467 -254 3 634 3 085 549
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -1 551 -675 -877 -7 857 -3 824 -4 033
Summa räntor 9 438 9 749 -311 19 965 15 322 4 643
Räntor på in- och utlåning (*) -257 -499 242 -4 964 -4 852 -113
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 701 29 671 5 127 972 4 155
Kursförluster (+)/vinster (-) 69 363 -294 2 345 2 897 -552
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 9 951 9 642 308 22 473 14 339 8 133

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
26 Statsskuldsräntor m.m. 9 951 309 22 520 8 115 25 155
1:1 Räntor på statsskulden 9 951 308 22 473 8 133 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 11 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 0 47 - 8 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt