November 2019 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev 981 miljoner kronor i november, vilket är 501 miljoner kronor lägre jämfört med november 2018. Det är främst utgifterna under anslaget Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur som blivit lägre. I november 2018 gjorde Jordbruksverket den första utbetalningen av stöd med anledning av torkan samma år.

För de första elva månaderna uppgår utfallet till 11 727 miljoner kronor, vilket är 926 miljoner kronor (8,6 procent) högre än samma period föregående år. Orsaken är främst att Jordbruksverket under 2019 har betalat ut cirka 700 miljoner kronor mer i stöd till bönderna med anledning av torkan 2018. Stödet redovisas på en post under anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö- och struktur.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 981 - 501 11 727 926 22 023
1:2 Insatser för skogsbruket 55 - 38 185 - 248 432
1:10 Gårdsstöd m.m. 2 - 4 271 - 306 8 018
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 249 - 469 4 441 966 5 358
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 205 12 2 250 457 2 798
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 6 1 782 29 1 947
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 46 12 506 89 598
Övriga anslag 259 - 21 2 293 - 61 2 872
1:1 Skogsstyrelsen 34 - 15 401 - 7 450
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 - 1 135 5 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 99 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 2 9 2 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 15 5 93 - 2 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 1 1 35 1 53
1:8 Statens jordbruksverk 47 - 20 556 19 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 5 0 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 35 34 154 83 226
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 - 4 24 - 15 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 52 - 20 147 - 104 199
1:14 Livsmedelsverket 23 - 4 221 6 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 4 - 1 158 - 39 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 48 4 51
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 9 0 15 1 180
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 6 2 87 - 13 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 0 98 0 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt