November 2019 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 5 707 miljoner kronor, det är 159 miljoner kronor (2,7 procent) lägre än i november föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 226 miljoner kronor högre och uppgick till 2 783 miljoner kronor i november.

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur minskade med 42 miljoner kronor (1,9 procent) och uppgick till 2 193 miljoner kronor i november.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 52 620 miljoner kronor. Det är 2 459 miljoner kronor (4,9 procent) högre än samma period föregående år och beror främst på att järnvägsinvesteringarna blev 2 985 miljoner kronor (44,2 procent) högre. Väginvesteringarna för perioden blev 371 miljoner kronor (9,6 procent) lägre än 2018.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
22 Kommunikationer 5 707 - 159 52 620 2 459 59 192
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 783 226 22 259 1 821 25 577
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 193 - 42 21 341 1 070 23 618
1:3 Trafikverket 126 - 2 1 264 - 27 1 397
1:11 Trängselskatt i Stockholm 165 - 11 2 449 157 1 753
1:12 Transportstyrelsen 195 - 6 2 011 81 2 189
1:14 Trängselskatt i Göteborg 10 - 305 101 - 758 837
1:15 Sjöfartsstöd 126 11 1 439 128 1 563
1:16 Internationell tågtrafik 42
Övriga anslag 109 - 31 1 756 - 12 2 217
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 188 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 62 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 2 71 1 183
1:7 Trafikavtal 60 - 36 905 1 1 036
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 50 1 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 13 13 109 6 150
1:13 Trafikanalys 5 2 60 6 69
2:1 Post- och telestyrelsen 4 0 47 7 55
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 11 0 105 - 13 138
2:3 Grundläggande betaltjänster 1 - 3 12 1 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 5 - 4 65 6 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 4 - 2 53 - 28 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt