November 2019 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 678 miljoner kronor i november. Det är 166 miljoner kronor (19,7 procent) lägre än i november 2018. Det beror främst på att utfallet för Klimatinvesteringar blev lägre än motsvarande månad föregående år.

Hittills i år uppgår utgifterna för utgiftsområdet till 7 650 miljoner kronor, vilket är 614 miljoner kronor (7,4 procent) lägre än samma period 2018.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
20 Allmän miljö- och naturvård 678 - 166 7 650 - 614 11 253
1:1 Naturvårdsverket 56 - 15 494 17 585
1:2 Miljöövervakning m.m. 20 - 2 199 - 19 400
1:3 Åtgärder för värdefull natur 14 - 66 758 - 387 860
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 15 - 17 821 97 891
1:8 Klimatbonus 94 94 1 178 1 178 1 340
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 60 - 18 977 189 1 270
1:14 Skydd av värdefull natur 115 - 3 649 - 481 978
1:16 Klimatinvesteringar 73 - 156 300 - 677 1 508
1:19 Elfordonspremie 0 - 9 1 - 416 40
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 88 18 757 95 944
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 10 - 302
Övriga anslag 143 17 1 516 92 2 436
1:5 Miljöforskning 9 9 76 9 79
1:6 Kemikalieinspektionen 22 - 4 240 17 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 15 - 1 277 - 9 298
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 25 3 230 19 248
1:10 Klimatanpassning 14 1 142 36 246
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 6 0 73 11 287
1:13 Internationellt miljösamarbete 3 0 38 4 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 23 1 236 17 247
1:17 Elbusspremie 12 7 71 51 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 1 0 29 - 44 33
1:20 Industriklivet 3 1 19 - 33 500
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 0
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 85 15 97
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt