November 2019 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 212 miljoner kronor i november, vilket är 27 miljoner kronor (2,3 procent) högre än i november 2018.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 15 279 miljoner kronor. Det är 762 miljoner kronor (5,3 procent) högre än samma period 2018.

Det högre utfallet beror främst på att utgifterna för anslag 1:19 Statens servicecenter är 515 miljoner kronor högre än jämfört med motsvarande period föregående år. Statens servicecenter tog den 1 juni 2019 över ansvaret för 113 servicekontor för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i hela landet. På servicekontoren samverkar Statens servicecenter tillsammans med de tre myndigheterna för att kunna erbjuda hjälp till privatpersoner och företagare med olika frågor. Läs mer om de nya servicekontoren här.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 212 27 15 279 762 17 292
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 907 28 12 097 243 13 651
1:9 Statistiska centralbyrån 49 - 1 510 14 566
1:11 Finansinspektionen 54 2 551 9 604
1:12 Riksgäldskontoret 26 2 254 3 325
1:15 Riksrevisionen 29 - 1 302 0 333
1:19 Statens servicecenter 59 58 521 515 562
Övriga anslag 88 - 60 1 042 - 22 1 252
1:1 Statskontoret 9 1 81 0 98
1:2 Kammarkollegiet 6 - 3 68 1 80
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 0 13 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 9 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 58 - 1 64
1:8 Ekonomistyrningsverket 12 0 144 - 9 166
1:10 Bidragsfastigheter 33 4 201 3 269
1:13 Bokföringsnämnden 0 - 1 8 - 2 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 230 23 231
1:16 Finansmarknadsforskning 0 - 64 17 - 65 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 9 0 85 3 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 12 4 127 24 178
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt