November 2019 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 325 miljoner kronor i november. Det är 329 miljoner kronor (50,3 procent) lägre än i november 2018. Det lägre utfallet beror främst på att utgifter för anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder blev 318 miljoner kronor lägre än samma månad 2018.

För perioden januari-november uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 711 miljoner kronor, vilket är 323 miljoner kronor (10,7 procent) lägre än samma period 2018.

I vårpropositionen för 2018 föreslog regeringen att medel för socioekonomiskt eftersatta kommuner skulle flyttas från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder till anslaget 4:1 Åtgärder mot segregation inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
19 Regional tillväxt 325 - 329 2 711 - 323 3 568
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 179 - 318 1 229 - 396 1 675
1:2 Transportbidrag 31 - 7 410 10 472
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 115 - 4 1 072 63 1 421
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt