November 2019 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 280 miljoner kronor i november. Det är 1 603 miljoner kronor (85,1 procent) lägre än i november 2018.

För perioden januari-november uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 514 miljoner kronor. Det är 1 602 miljoner kronor lägre än samma period föregående år.

Det lägre utfallet beror till stor del på att anslaget 1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande har avvecklats.

Utgifterna för anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer uppgår för perioden januari-november till 33 miljoner kronor, vilket är 461 miljoner kronor (94,4 procent) lägre jämfört med samma period 2018. Riksdagen har beslutat att inga nya åtaganden om stöd får göras under 2019 för anslaget 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. Anslaget får dock användas för att uppfylla redan ingångna åtaganden.

Utgifterna för anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande uppgår för perioden januari-november till 1 369 miljoner kronor, vilket är 181miljoner kronor (15,2 procent) högre jämfört med samma period 2018.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 280 - 1 603 2 514 - 1 602 3 988
1:4 Boverket 23 - 1 264 20 319
1:6 Lantmäteriet 0 - 47 501 - 3 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 25 - 77 33 - 461 240
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 205 - 84 1 369 181 2 250
2:1 Konsumentverket 14 0 146 1 165
Övriga anslag 14 - 1 395 202 - 1 340 399
1:1 Bostadspolitisk utveckling 2 1 12 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 1 43
1:5 Statens geotekniska institut 3 0 40 2 47
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande - 1 395 - 1 395
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 3 0 30 20 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 - 1 25 23 60
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 45 6 48
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 0 22 4 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 22 - 2 23
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4 - 1 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt