November 2019 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev 522 miljoner kronor, det är 62 miljoner kronor lägre än i november 2018.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 15 278 miljoner kronor. Det är 30 miljoner kronor (0,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 522 - 62 15 278 30 15 853
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 3 - 83 473 - 83 481
1:3 Skapande skola - 1 - 2 166 - 19 177
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 0 1 489 21 1 495
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 87 1 995 10 1 082
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 16 - 4 435 14 467
8:1 Centrala museer: Myndigheter 113 2 1 223 71 1 340
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 1 231 - 8 243
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 0 164 14 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 4 298 - 60 4 298
Övriga anslag 301 25 5 804 69 6 098
1:1 Statens kulturråd 5 - 2 47 3 56
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 10 5 38 7 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 8 4 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 13 1 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 - 4 204 - 1 214
2:3 Statens musikverk 8 - 1 97 2 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 26 17 142 23 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 - 3 116 11 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 61 2 68
4:1 Statens konstråd 7 3 25 9 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 - 2 32 4 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 0 11 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 18 2 22
6:1 Riksarkivet 30 - 7 392 6 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 26 4 255 16 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 113 27 271 88 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 241 4 263
8:3 Bidrag till vissa museer 3 - 3 72 0 76
8:4 Forum för levande historia 4 0 40 - 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål - 1 - 1 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 0 - 1 10 - 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 3 1 80 - 1 82
10:1 Filmstöd 0 0 562 - 5 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 19 2 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 2 30 - 9 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 1 - 3 36 - 5 42
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 - 9 9 - 63 10
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 954 - 9 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 5 1 32 3 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 3 0 45 - 4 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 162 - 28 162
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 145 4 190
15:1 Spelinspektionen 8 1 58 7 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt