November 2019 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 2 270 miljoner kronor i november, det är 114 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (1 564 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (426 miljoner kronor).

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 20 948 miljoner kronor. Det är 1 639 miljoner kronor (8,5 procent) högre än samma period föregående år. De högre utgifterna beror främst på att studiebidraget höjdes under 2018.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
15 Studiestöd 2 270 114 20 948 1 639 24 710
1:1 Studiehjälp 426 5 3 844 206 4 267
1:2 Studiemedel 1 564 119 14 070 1 342 16 946
1:3 Avsättning för kreditförluster 176 3 1 662 - 12 1 892
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 166 - 4 168
1:7 Studiestartsstöd 21 - 12 319 83 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 76 - 1 805 25 891
Övriga anslag 7 - 1 81 0 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 5 0 49 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 - 1 19 - 1 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 14 1 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt