November 2019 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 5 682 miljoner kronor i november. Det är 323 miljoner kronor lägre än utfallet för november 2018.

För perioden januari-november uppgår utfallet för utgiftsområdet till 67 541 miljoner kronor. Det är 17 miljoner kronor lägre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår till 24 927 miljoner kronor för perioden januari- november, vilket är 1 104 miljoner kronor (4,6 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning har ökat med 1 352 miljoner kronor (11,5 procent). Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning uppgick till i genomsnitt 96 911 per månad under perioden januari-november. Det är en ökning med 9,1 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet ersättningsdagar för arbetslöshetsersättning uppgår till 19 341 136 dagar för perioden januari-november vilket är en ökning med 11,1 procent jämfört med motsvarande period 2018.

De högre utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning motverkas delvis av att utgifterna för aktivitetsstöd har minskat med 608 miljoner kronor (5,9 procent). Utgifter avseende aktivitetsstöd är i huvudsak regelstyrda. Det är framför allt volymutvecklingen i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar som påverkar utgifterna. Det genomsnittliga antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program uppgick till 161 502 personer per månad för perioden januari-november. Det är en minskning med 0,2 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att kostnaderna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

För perioden januari-november uppgår utfallet för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser till 9 330 miljoner kronor, vilket är 2 047 miljoner kronor (18,0 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror bland annat på att antalet subventionerade anställningar som finansieras från anslaget har minskat samt lägre kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Utfallet för anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. uppgår för perioden januari-november till 18 112 miljoner kronor, vilket är 1 382 miljoner kronor (8,3 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för lönebidrag m.m. har ökat med 597 miljoner kronor (5,0 procent). Anslaget finansierar också bidrag till Samhall AB, vilka har ökat med 785 miljoner kronor (16,4 procent) jämfört med motsvarande period 2018.

Utfallet för anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning uppgår för perioden januari-november till 1 889 miljoner kronor, vilket är 556 miljoner kronor (41,7 procent) högre än samma period föregående år. Anslaget används huvudsakligen för utgifter för statsbidrag till lönegarantiersättning enligt lönegarantilagen (1992:497) och de socialavgifter som ska betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980). Det innebär att utgifterna under anslaget i huvudsak är regelstyrda. Till följd av ett antal större konkurser har utbetalningarna av lönegarantiersättning ökat mer än beräknat under 2019. Riksdagen har därför anvisat ytterligare 260 miljoner kronor i enlighet med propositionen Höständringsbudget för 2019.

Utfallet för anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar uppgår för perioden januari-november till 4 263 miljoner kronor, vilket är 368 miljoner kronor (7,9 procent) lägre än samma period föregående år. Antalet personer med nystartsjobb uppgick till i genomsnitt 29 709 per månad för perioden januari till november, vilket är en minskning med 9,6 procent jämfört med samma period föregående år.  

Tabell 1 visar att antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen under perioden januari-november i genomsnitt uppgick till 346 953 personer per månad. Det är en minskning med 0,2 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet inskrivna män har minskat med 1,7 procent medan antalet inskrivna kvinnor har ökat med 1,6 procent.

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Genomsnitt per månad jan-nov 2019 Genomsnitt per månad jan-nov 2018 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 166 264 163 701 2 563 1,6
- varav födda i Sverige 66 243 65 400 843 1,3
- varav utrikes födda 100 021 98 302 1 720 1,7
Män 180 689 183 865 -3 176 -1,7
- varav födda i Sverige 80 330 79 894 436 0,5
- varav utrikes födda 100 359 103 972 -3 612 -3,5
Totalt antal inskrivna 346 953 347 566 -613 -0,2

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 682 - 323 67 541 - 17 74 564
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 673 - 87 6 926 - 452 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 214 245 24 927 1 104 26 988
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 505 - 497 9 330 - 2 047 10 646
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 621 64 18 112 1 382 19 532
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 80 - 31 964 - 201 1 492
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 152 11 1 889 556 1 910
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 342 - 22 4 263 - 368 4 994
Övriga anslag 95 - 6 1 131 8 1 381
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 8 - 1 96 - 6 121
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 1 37 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 - 1 66 2 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 52 1 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 8 0 8
1:13 Lån till körkort 5 - 1 55 43 151
2:1 Arbetsmiljöverket 54 - 2 684 - 26 768
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 28 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 8 - 1 50 0 56
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 2 0 - 19 5
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 1 22 12 33
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt