November 2019 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 887 miljoner kronor i november, vilket är 18 miljoner kronor (0,6 procent) högre än i november 2018.

Hittills i år är utgifterna 31 592 miljoner kronor, vilket är 313 miljoner kronor (1,0 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 887 18 31 592 - 313 34 900
1:1 Garantipension till ålderspension 1 089 9 12 077 25 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 848 - 38 9 536 - 452 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 797 32 8 412 32 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 101 8 1 066 77 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 52 6 502 5 602
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt