November 2019 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 100 miljoner kronor i november, vilket är 244 miljoner kronor lägre jämfört med november 2018. Det lägre utfallet avser främst anslagen 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. samt 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

För perioden januari-november uppgår utfallet för utgiftsområdet till 89 661 miljoner kronor, vilket är 1 750 miljoner kronor (1,9 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet avser främst anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för perioden januari-november till 40 489 miljoner kronor, vilket är 1 556 miljoner kronor (3,7 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Antalet nybeviljade ersättningar har dock ökat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i november till 2,1 vilket är 5,0 procent högre jämfört med motsvarande period 2018.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår för perioden januari-november till 34 127 miljoner kronor, vilket är 262 miljoner kronor (0,8 procent) lägre än samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för november uppgår till 9,4 dagar, vilket är 3,3 procent lägre än sjukpenningtalet för november 2018. Sjukpenningtalet för kvinnor i november var 87,7 procent högre än sjukpenningtalet för män. I november 2018 var sjukpenningtalet för kvinnor 89,5 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
November 2019 November 2018 Förändring %
Samtliga 2,1 2,0 5,0
- Kvinnor 2,2 2,1 4,1
- Män 2,1 2,0 5,9

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Sjukpenningtalet, antal dagar
November 2019 November 2018 Förändring %
Samtliga 9,4 9,7 -3,3
- Kvinnor 12,4 12,8 -3,6
- Män 6,6 6,8 -2,6

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 100 - 244 89 661 - 1 750 97 789
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 138 - 136 34 127 - 262 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 632 - 144 40 489 - 1 556 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 105 - 5 1 199 - 36 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 218 - 9 2 458 - 129 2 773
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 35 - 1 36
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 153 - 1 2 350 - 163 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 - 1 921 - 32 1 092
2:1 Försäkringskassan 845 51 8 019 423 8 638
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 63 6 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt