November 2019 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 76,8 miljarder kronor i november. Det är 5,1 miljarder kronor (6,2 procent) lägre än i november 2018.

Hittills i år uppgår utgifterna till 793,0 miljarder kronor. Det är 54,9 miljarder kronor lägre än motsvarande period 2018. Det beror främst på att Riksgäldskontorets nettoutlåning var 77,9 miljarder kronor lägre än 2018. Även utgifterna för Migration är lägre hittills i år, totalt 6,9 miljarder kronor. Utgifterna för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering är 4,7 miljarder kronor läge.

Utgifterna för Allmänna bidrag till kommuner, Statsskuldsräntor m.m, Avgifterna till Europeiska unionen och Kommunikationer är alla högre hittills i år. Totalt 22,6 miljarder kronor.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 141 - 76 13 318 426 14 773
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 1 138 4 145
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 52 - 17 909 50 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 64 0 730 10 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 6 1 96 18 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 0 96 10 102
3:1 Sametinget 4 0 47 6 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 661 - 13 7 022 134 7 894
5:1 Länsstyrelserna m.m. 263 3 2 757 102 3 028
6:1 Allmänna val och demokrati 10 - 16 417 - 39 517
6:2 Justitiekanslern 4 0 47 3 50
6:3 Datainspektionen 6 - 1 91 15 94
6:4 Valmyndigheten 2 1 19 3 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 - 42 168 - 3 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 0 113 - 3 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 0 12 - 1 15
8:1 Mediestöd 47 8 601 111 652
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 34 3 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 23 5 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 212 27 15 279 762 17 292
1:1 Statskontoret 9 1 81 0 98
1:2 Kammarkollegiet 6 - 3 68 1 80
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 0 13 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 907 28 12 097 243 13 651
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 9 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 58 - 1 64
1:8 Ekonomistyrningsverket 12 0 144 - 9 166
1:9 Statistiska centralbyrån 49 - 1 510 14 566
1:10 Bidragsfastigheter 33 4 201 3 269
1:11 Finansinspektionen 54 2 551 9 604
1:12 Riksgäldskontoret 26 2 254 3 325
1:13 Bokföringsnämnden 0 - 1 8 - 2 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 230 23 231
1:15 Riksrevisionen 29 - 1 302 0 333
1:16 Finansmarknadsforskning 0 - 64 17 - 65 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 9 0 85 3 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 12 4 127 24 178
1:19 Statens servicecenter 59 58 521 515 562
3 Skatt, tull och exekution 979 - 24 10 417 156 11 509
1:1 Skatteverket 630 - 29 6 849 - 7 7 569
1:2 Tullverket 184 18 1 780 108 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 165 - 12 1 788 56 1 960
4 Rättsväsendet 4 493 360 44 115 2 809 49 602
1:1 Polismyndigheten 2 514 344 23 565 2 212 26 107
1:2 Säkerhetspolisen 136 - 7 1 393 91 1 578
1:3 Åklagarmyndigheten 153 17 1 424 75 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 61 1 614 12 694
1:5 Sveriges Domstolar 524 16 5 329 120 5 989
1:6 Kriminalvården 765 - 10 8 165 48 9 547
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 0 129 10 150
1:8 Rättsmedicinalverket 38 2 403 25 429
1:9 Gentekniknämnden 0 0 5 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 - 5 42 - 5 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 12 3 94 13 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 258 3 2 744 202 3 021
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 6 - 6 85 11 95
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 13 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 39 - 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 15 1 21
1:17 Domarnämnden 1 0 7 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 5 0 50 - 6 108
5 Internationell samverkan 78 - 38 2 061 397 2 360
1:1 Avgifter till internationella organisationer 12 12 1 500 376 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 31 - 3 173 8 193
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 12 - 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 0 8 1 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 36 2 44
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 1 48 4 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 26 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 18 0 19
1:9 Svenska institutet - 1 - 12 102 1 125
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 0 12 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 21 - 37 126 6 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 845 - 1 250 43 903 85 60 278
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 817 - 172 29 339 794 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 76 - 22 789 21 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 162 - 1 178 5 960 - 2 410 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling - 6 - 63 419 11 692
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 9 1 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 16 0 189 36 206
1:7 Officersutbildning m.m. 16 - 2 205 22 221
1:8 Försvarets radioanstalt 108 9 1 052 98 1 234
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 34 15 210 43 231
1:10 Nämnder m.m. 0 0 6 0 6
1:11 Försvarets materielverk 163 155 1 283 1 211 1 779
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 8 0 9
2:1 Kustbevakningen 109 4 1 122 35 1 258
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 7 7 104 51 130
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 9 - 160 161 - 135 191
2:4 Krisberedskap 151 75 1 080 98 1 343
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 381 76 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 138 80 1 164 120 1 372
2:7 Statens haverikommission 5 1 39 0 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 33 0 331 13 397
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 52 0 58
7 Internationellt bistånd 3 937 117 38 714 2 520 44 458
1:1 Biståndsverksamhet 3 814 112 37 394 2 432 42 960
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 103 - 8 1 135 63 1 288
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 13 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 12 12 111 20 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 7 3 46 3 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 - 1 15 3 18
8 Migration 911 - 1 348 10 847 - 6 942 12 418
1:1 Migrationsverket 404 - 22 4 058 - 596 4 384
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 354 - 1 295 4 728 - 5 910 5 567
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 1 113 27 118
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 76 - 8 868 11 890
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 22 - 5 255 - 9 338
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 26 - 8 272 - 264 422
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 22 - 3 260 12 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 5 - 5 98 - 12 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 1 195 - 201 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 884 - 899 72 072 - 496 81 545
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 0 32 2 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 0 71 - 2 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 0 135 4 145
1:4 Tandvårdsförmåner 580 3 6 051 171 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 472 158 25 956 1 203 28 419
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 318 - 744 8 504 1 008 8 949
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 24 - 20 401 - 71 519
1:8 Bidrag till psykiatri 3 - 3 2 032 408 2 113
1:9 Läkemedelsverket 13 2 121 - 2 137
1:10 E-hälsomyndigheten 7 - 2 72 - 14 118
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 0 330 330 1 620
2:1 Folkhälsomyndigheten 30 3 360 20 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 5 - 3 62 - 16 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 - 1 71 - 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 52 0 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 21 1 25
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 3 - 3 588 - 130 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 0 129 35 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 013 - 362 22 100 - 1 090 24 987
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 83 31 1 002 - 1 790 1 367
4:6 Statens institutionsstyrelse 94 3 977 41 1 132
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 2 - 3 830 - 644 926
5:1 Barnombudsmannen 3 0 24 2 26
5:2 Barnets rättigheter 7 7 22 0 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 4 0 152 - 21 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning - 4 - 7 29 - 4 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 61 15 536 78 632
8:1 Socialstyrelsen 59 19 565 - 18 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 67 10 618 1 771
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 100 - 244 89 661 - 1 750 97 789
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 138 - 136 34 127 - 262 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 632 - 144 40 489 - 1 556 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 105 - 5 1 199 - 36 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 218 - 9 2 458 - 129 2 773
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 35 - 1 36
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 153 - 1 2 350 - 163 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 - 1 921 - 32 1 092
2:1 Försäkringskassan 845 51 8 019 423 8 638
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 63 6 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 887 18 31 592 - 313 34 900
1:1 Garantipension till ålderspension 1 089 9 12 077 25 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 848 - 38 9 536 - 452 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 797 32 8 412 32 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 101 8 1 066 77 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 52 6 502 5 602
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 970 108 89 484 1 999 97 866
1:1 Barnbidrag 2 779 44 30 396 1 401 33 337
1:2 Föräldraförsäkring 3 573 82 41 078 537 44 454
1:3 Underhållsstöd 234 5 2 475 112 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 13 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 83 1 912 44 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 309 - 22 3 671 - 70 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 6 695 - 58 7 303
1:8 Bostadsbidrag 383 3 4 243 33 4 547
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 116 - 294 15 880 - 4 669 18 430
1:1 Etableringsåtgärder 57 9 224 - 24 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 774 - 195 11 144 - 3 803 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 246 - 108 3 303 - 1 247 3 704
1:4 Hemutrustningslån 6 - 6 70 - 60 166
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 - 2 110 1 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 0 67 - 5 77
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 13 7 438 95 481
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 1 66 - 2 81
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 22 - 6 28
4:1 Åtgärder mot segregation 1 1 420 379 421
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 16 2 22
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 682 - 323 67 541 - 17 74 564
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 673 - 87 6 926 - 452 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 214 245 24 927 1 104 26 988
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 505 - 497 9 330 - 2 047 10 646
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 621 64 18 112 1 382 19 532
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 8 - 1 96 - 6 121
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 80 - 31 964 - 201 1 492
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 1 37 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 - 1 66 2 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 52 1 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 8 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 152 11 1 889 556 1 910
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 342 - 22 4 263 - 368 4 994
1:13 Lån till körkort 5 - 1 55 43 151
2:1 Arbetsmiljöverket 54 - 2 684 - 26 768
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 28 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 8 - 1 50 0 56
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 2 0 - 19 5
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 1 22 12 33
15 Studiestöd 2 270 114 20 948 1 639 24 710
1:1 Studiehjälp 426 5 3 844 206 4 267
1:2 Studiemedel 1 564 119 14 070 1 342 16 946
1:3 Avsättning för kreditförluster 176 3 1 662 - 12 1 892
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 166 - 4 168
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 5 0 49 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 - 1 19 - 1 29
1:7 Studiestartsstöd 21 - 12 319 83 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 76 - 1 805 25 891
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 14 1 15
16 Utbildning och universitetsforskning 6 045 311 71 365 2 710 80 465
1:1 Statens skolverk 75 - 39 879 - 58 1 103
1:2 Statens skolinspektion 33 - 1 363 - 8 417
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 78 - 17 620 - 19 733
1:4 Sameskolstyrelsen 5 4 49 4 50
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 312 134 2 248 - 543 3 536
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 2 - 1 245 8 305
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 - 40 4 549 117 4 595
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 56 31 165 7 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 14 72 - 10 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 36 5 128 12 307
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 13 - 2 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 109 7 117
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 4 4 2 204 70 2 267
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 243 38 2 198 201 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 1 970 - 322 1 971
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 21 2 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 633 7 2 644 - 2 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 122 0 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 3 449 2 478 3 500
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 - 2 133 9 154
2:2 Universitets- och högskolerådet 23 9 163 9 194
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 150 4 1 640 30 1 790
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 184 6 1 998 44 2 182
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 176 4 1 928 33 2 104
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 190 7 2 059 49 2 249
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 3 1 976 30 2 156
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 465 31 1 600
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 3 1 618 24 1 766
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 5 1 528 33 1 668
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 119 3 1 302 21 1 421
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 96 3 1 049 24 1 145
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 3 1 448 27 1 580
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 77 3 834 22 912
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 670 9 731
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 465 35 1 600
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 2 1 083 19 1 182
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 133 4 1 448 30 1 581
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 628 10 686
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 34 2 364 11 398
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 1 618 9 674
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 226 8 247
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 91 2 983 4 1 083
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 1 315 8 345
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 68 1 742 11 810
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 23 1 250 7 273
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 517 8 564
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 230 6 251
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 80 2 871 14 951
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 224 6 244
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 231 4 252
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 91 3 100
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 52 1 567 7 618
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 110 6 121
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 188 2 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 47 1 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 97 2 106
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 33 2 36
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 43 1 467 7 509
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 73 5 80
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 400 4 437
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 74 4 81
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 1 424 6 463
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 94 4 102
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 367 6 400
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 67 4 73
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 370 5 404
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 60 2 66
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 288 3 314
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 49 2 53
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 340 6 371
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 62 5 69
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 151 2 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 18 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 60 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 10 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 122 2 134
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 18 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 392 6 428
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 80 3 87
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 33 5 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 19 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 275 5 3 087 78 3 424
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 81 79 548 159 655
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 0 386 4 422
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 219 4 2 405 37 2 624
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 46 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 461 9 5 359 99 5 984
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 357 25 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 12 - 2 162 6 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 176 110 997 335 1 123
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 0 30 0 35
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 51 0 56
3:7 Kungl. biblioteket 43 3 341 3 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 60 29 49
3:9 Sunet - 1 - 1 43 5 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 4 0 7
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 2 29 29 45
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 95 0 100
4:1 Internationella program 1 - 7 68 - 5 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 3 0 31 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 8 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 - 1 22 4 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 95 - 731
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 19
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 4 - 27
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 522 - 62 15 278 30 15 853
1:1 Statens kulturråd 5 - 2 47 3 56
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 3 - 83 473 - 83 481
1:3 Skapande skola - 1 - 2 166 - 19 177
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 10 5 38 7 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 8 4 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 0 1 489 21 1 495
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 13 1 15
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 87 1 995 10 1 082
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 - 4 204 - 1 214
2:3 Statens musikverk 8 - 1 97 2 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 26 17 142 23 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 - 3 116 11 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 61 2 68
4:1 Statens konstråd 7 3 25 9 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 - 2 32 4 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 0 11 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 18 2 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 16 - 4 435 14 467
6:1 Riksarkivet 30 - 7 392 6 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 26 4 255 16 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 113 27 271 88 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 113 2 1 223 71 1 340
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 241 4 263
8:3 Bidrag till vissa museer 3 - 3 72 0 76
8:4 Forum för levande historia 4 0 40 - 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål - 1 - 1 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 0 - 1 10 - 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 3 1 80 - 1 82
10:1 Filmstöd 0 0 562 - 5 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 19 2 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 2 30 - 9 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 1 - 3 36 - 5 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 1 231 - 8 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 - 9 9 - 63 10
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 954 - 9 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 5 1 32 3 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 0 164 14 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 4 298 - 60 4 298
14:2 Bidrag till tolkutbildning 3 0 45 - 4 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 162 - 28 162
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 145 4 190
15:1 Spelinspektionen 8 1 58 7 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 2
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 280 - 1 603 2 514 - 1 602 3 988
1:1 Bostadspolitisk utveckling 2 1 12 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 1 43
1:4 Boverket 23 - 1 264 20 319
1:5 Statens geotekniska institut 3 0 40 2 47
1:6 Lantmäteriet 0 - 47 501 - 3 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 25 - 77 33 - 461 240
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande - 1 395 - 1 395
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 205 - 84 1 369 181 2 250
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 3 0 30 20 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 - 1 25 23 60
2:1 Konsumentverket 14 0 146 1 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 45 6 48
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 0 22 4 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 22 - 2 23
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4 - 1 4
19 Regional tillväxt 325 - 329 2 711 - 323 3 568
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 179 - 318 1 229 - 396 1 675
1:2 Transportbidrag 31 - 7 410 10 472
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 115 - 4 1 072 63 1 421
20 Allmän miljö- och naturvård 678 - 166 7 650 - 614 11 253
1:1 Naturvårdsverket 56 - 15 494 17 585
1:2 Miljöövervakning m.m. 20 - 2 199 - 19 400
1:3 Åtgärder för värdefull natur 14 - 66 758 - 387 860
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 15 - 17 821 97 891
1:5 Miljöforskning 9 9 76 9 79
1:6 Kemikalieinspektionen 22 - 4 240 17 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 15 - 1 277 - 9 298
1:8 Klimatbonus 94 94 1 178 1 178 1 340
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 25 3 230 19 248
1:10 Klimatanpassning 14 1 142 36 246
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 60 - 18 977 189 1 270
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 6 0 73 11 287
1:13 Internationellt miljösamarbete 3 0 38 4 46
1:14 Skydd av värdefull natur 115 - 3 649 - 481 978
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 23 1 236 17 247
1:16 Klimatinvesteringar 73 - 156 300 - 677 1 508
1:17 Elbusspremie 12 7 71 51 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 1 0 29 - 44 33
1:19 Elfordonspremie 0 - 9 1 - 416 40
1:20 Industriklivet 3 1 19 - 33 500
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 0
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 85 15 97
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 88 18 757 95 944
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 10 - 302
21 Energi 200 - 24 2 508 - 253 3 945
1:1 Statens energimyndighet 26 - 2 289 16 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 17 - 5 184 15 228
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 2 - 3 8 0 10
1:4 Energiforskning 101 - 15 1 200 - 20 1 548
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 2 - 1 14 - 69 15
1:6 Energimarknadsinspektionen 14 4 110 9 123
1:7 Energiteknik 2 1 423 - 254 1 335
1:8 Elberedskap 21 7 170 33 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 - 2 23 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 14 - 9 88 15 90
22 Kommunikationer 5 707 - 159 52 620 2 459 59 192
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 783 226 22 259 1 821 25 577
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 193 - 42 21 341 1 070 23 618
1:3 Trafikverket 126 - 2 1 264 - 27 1 397
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 188 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 62 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 2 71 1 183
1:7 Trafikavtal 60 - 36 905 1 1 036
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 50 1 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 13 13 109 6 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 165 - 11 2 449 157 1 753
1:12 Transportstyrelsen 195 - 6 2 011 81 2 189
1:13 Trafikanalys 5 2 60 6 69
1:14 Trängselskatt i Göteborg 10 - 305 101 - 758 837
1:15 Sjöfartsstöd 126 11 1 439 128 1 563
1:16 Internationell tågtrafik 42
2:1 Post- och telestyrelsen 4 0 47 7 55
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 11 0 105 - 13 138
2:3 Grundläggande betaltjänster 1 - 3 12 1 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 5 - 4 65 6 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 4 - 2 53 - 28 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 981 - 501 11 727 926 22 023
1:1 Skogsstyrelsen 34 - 15 401 - 7 450
1:2 Insatser för skogsbruket 55 - 38 185 - 248 432
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 - 1 135 5 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 99 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 2 9 2 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 15 5 93 - 2 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 1 1 35 1 53
1:8 Statens jordbruksverk 47 - 20 556 19 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 5 0 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 2 - 4 271 - 306 8 018
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 35 34 154 83 226
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 - 4 24 - 15 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 52 - 20 147 - 104 199
1:14 Livsmedelsverket 23 - 4 221 6 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 4 - 1 158 - 39 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 48 4 51
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 249 - 469 4 441 966 5 358
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 205 12 2 250 457 2 798
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 9 0 15 1 180
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 6 2 87 - 13 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 6 1 782 29 1 947
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 46 12 506 89 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 0 98 0 107
24 Näringsliv 688 - 106 6 302 223 7 408
1:1 Verket för innovationssystem 7 - 14 220 7 240
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 477 - 60 2 497 242 3 000
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 747 7 747
1:4 Tillväxtverket 22 - 2 248 3 281
1:5 Näringslivsutveckling 38 - 33 552 - 203 799
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 - 1 55 4 62
1:7 Turistfrämjande 0 0 115 0 125
1:8 Sveriges geologiska undersökning 18 5 209 20 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 5 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 10 0 14
1:11 Bolagsverket 5 2 41 0 52
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 8 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 1 140 10 153
1:14 Konkurrensforskning 0 0 5 - 1 13
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 2 - 10 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 150 150 151
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 2 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 24 8 24
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 247 - 37 279
1:21 Patent- och registreringsverket 25 - 4 299 9 315
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 0 20 0 36
2:2 Kommerskollegium 7 0 77 1 90
2:3 Exportfrämjande verksamhet 37 4 339 7 434
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 67 5 87
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 004 762 110 047 7 881 120 052
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 9 212 894 101 328 9 837 110 539
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 375 34 4 130 377 4 506
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 417 - 167 4 583 - 1 833 5 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 - 500
26 Statsskuldsräntor m.m. 9 951 309 22 520 8 115 25 155
1:1 Räntor på statsskulden 9 951 308 22 473 8 133 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 11 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 0 47 - 8 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 1 587 - 1 865 35 776 4 166 40 914
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 1 587 - 1 865 35 776 4 166 40 914
Förändring av anslagsbehållningar - 11 289
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 11 181
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 108
Summa utgiftsområden 89 476 - 7 187 906 851 20 325 1 025 022
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 79 525 - 7 496 884 332 12 210 999 975
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 5 801 - 2 544 - 112 438 - 77 854 3 628
Kassamässig korrigering - 6 849 4 632 - 1 441 2 653 0
Totala utgifter 76 825 - 5 100 792 972 - 54 876 1 028 650
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt