Oktober 2019 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 6 330 miljoner kronor, det är 52 miljoner kronor (0,8 procent) högre än i oktober föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i oktober till 2 472 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i oktober avser bidragen för läkemedelsförmånerna för augusti 2019. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgick i oktober till 574 miljoner kronor, det är en ökning med 351 miljoner kronor jämfört med samma månad 2018.  Det beror på att det under oktober har betalats ut bidrag för personalsatsningar inom hälso- och sjukvården.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 351 miljoner kronor (15,2 procent) lägre än samma månad 2018. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet. För 2019 är schablonbeloppet 300 kronor och det högsta möjliga timbeloppet är 336 kronor.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 66 188 miljoner kronor. Det är 403 miljoner kronor (0,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 330 52 66 188 403 81 502
1:4 Tandvårdsförmåner 753 0 5 471 168 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 472 158 23 483 1 046 28 419
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 574 351 8 186 1 753 8 949
1:8 Bidrag till psykiatri 22 11 2 028 411 2 113
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 0 330 330 1 620
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 60 49 585 - 128 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 949 - 351 20 086 - 728 24 987
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 83 - 61 919 - 1 821 1 367
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 6 7 828 - 641 926
Övriga anslag 410 - 113 4 271 14 5 582
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 - 1 30 2 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 9 3 63 - 2 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 1 123 4 145
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 28 - 102 377 - 51 476
1:9 Läkemedelsverket 13 1 108 - 4 137
1:10 E-hälsomyndigheten 9 3 65 - 12 118
2:1 Folkhälsomyndigheten 34 5 330 17 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 5 - 3 57 - 12 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 2 1 70 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 47 0 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 2 19 0 25
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 16 6 119 35 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 89 - 3 883 39 1 132
5:1 Barnombudsmannen 1 - 3 21 2 26
5:2 Barnets rättigheter 1 1 15 - 7 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 20 - 9 149 - 21 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 33 4 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 53 - 4 475 63 632
8:1 Socialstyrelsen 52 - 10 507 - 37 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 54 - 3 551 - 9 771
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt