Oktober 2019 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration uppgick till 1 044 miljoner kronor i oktober, vilket är 677 miljoner kronor (39,3 procent) lägre än i oktober 2018. 

Jämfört med de första tio månaderna 2018 så har utgifterna minskat med 5 594 miljoner kronor (36,0 procent). Utgifterna under anslaget Ersättningar och boendekostnader har minskat med 4 615 (51,3 %) miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som är lägre och beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, minskat. I oktober förra året fanns 55 059 personer i mottagningssystemet varav 1 363 hade ansökt om asyl som ensamkommande barn. I oktober 2019 uppgick det totala antalet personer i systemet till 41 850, varav 966 ansökt om asyl som ensamkommande barn.

Asylsökande m.m. oktober 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande oktober 2 022 2 010 12 0,6
- varav män (inkl. pojkar) 1 216 1 185 31 2,6
- varav kvinnor (inkl. flickor) 806 825 -19 -2,3
- varav ens. barn och unga 92 67 25 37,3

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-oktober 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-oktober 18 387 18 070 317 1,8
- varav män (inkl. pojkar) 10 968 10 790 178 1,6
- varav kvinnor (inkl. flickor) 7 419 7 280 139 1,9
- varav ens. barn och unga 759 793 -34 -4,3
- varav pojkar 538 585 -47 -8,0
- varav flickor 221 208 13 6,3

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-oktober 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-oktober 2019 100 301 108 807 -8 506 -7,8
-varav asyl 15 378 18 492 -3 114 -16,8
-varav anhöriga till asylsökande 6 104 14 625 -8 521 -58,3
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 7 295 7 662 -367 -4,8
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 37 573 34 485 3 088 9,0
-varav övriga 33 951 33 543 408 1,2

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i oktober 2019
Oktober 2019 Oktober 2018 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 41 850 55 059 -13 209 -24,0
- varav ensamkommande barn och unga 966 1 363 -397 -29,1

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
8 Migration 1 044 - 677 9 937 - 5 594 12 418
1:1 Migrationsverket 381 - 39 3 653 - 575 4 384
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 485 - 626 4 374 - 4 615 5 567
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 29 - 6 246 - 256 422
Övriga anslag 148 - 6 1 664 - 149 2 046
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 2 0 113 28 118
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 83 - 3 792 19 890
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 26 0 233 - 4 338
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 29 3 238 15 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 8 - 6 93 - 8 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 1 195 - 200 195
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt