Oktober 2019 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick till 4 868 miljoner kronor, det är 539 miljoner kronor (10,0 procent) lägre än i oktober 2018. Utfallet för anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar uppgick till 825 miljoner kronor. Det är 881 miljoner kronor lägre än föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 38 058 miljoner kronor. Det är 1 335 miljoner kronor (3,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 868 - 539 38 058 1 335 60 278
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 228 241 25 522 966 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 75 - 7 713 43 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 825 - 881 4 797 - 1 232 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 35 - 70 424 74 692
1:8 Försvarets radioanstalt 117 30 944 89 1 234
1:11 Försvarets materielverk 115 106 1 120 1 057 1 779
2:1 Kustbevakningen 119 13 1 013 31 1 258
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 16 - 23 152 25 191
2:4 Krisberedskap 65 - 18 929 23 1 343
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 381 76 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 122 9 1 026 40 1 372
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 38 3 299 12 397
Övriga anslag 112 58 738 132 919
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 8 1 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 20 13 173 36 206
1:7 Officersutbildning m.m. 19 1 189 23 221
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 25 8 176 28 231
1:10 Nämnder m.m. 1 0 5 0 6
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 7 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 38 37 97 44 130
2:7 Statens haverikommission 4 0 34 - 1 47
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 47 0 58
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: