Oktober 2019 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 4 441 miljoner kronor i oktober, vilket är 403 miljoner kronor (10,0 procent) högre än i oktober 2018. Utfallet för anslag 1:1 Polismyndigheten ökade med 353 miljoner kronor (16,7 procent) jämfört med samma månad föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 39 622 miljoner kronor. Det är 2 449 miljoner kronor (6,6 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst anslag 1:1 Polismyndigheten och anslag 1:12 Rättsliga biträden m.m.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
4 Rättsväsendet 4 441 403 39 622 2 449 49 203
1:1 Polismyndigheten 2 466 353 21 051 1 867 26 107
1:2 Säkerhetspolisen 135 - 3 1 256 98 1 578
1:3 Åklagarmyndigheten 136 18 1 271 58 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 61 0 553 12 686
1:5 Sveriges Domstolar 516 - 1 4 806 104 5 815
1:6 Kriminalvården 740 10 7 399 58 9 347
1:12 Rättsliga biträden m.m. 297 29 2 486 199 3 021
Övriga anslag 91 - 3 800 53 1 040
1:7 Brottsförebyggande rådet 15 3 117 10 150
1:8 Rättsmedicinalverket 37 4 365 23 429
1:9 Gentekniknämnden 0 0 4 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 - 3 38 0 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 7 - 6 83 10 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 7 1 79 17 78
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 12 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 13 0 38 - 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 1 13 0 21
1:17 Domarnämnden 1 0 6 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 4 - 2 45 - 6 108
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt