Oktober 2019 Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget består av premiepensionssystemet (premiepensionen) och fördelningssystemet (inkomstpensionen och tilläggspensionen). I den allmänna ålderspensionen ingår även garantipensionen för dem som saknar eller har låg inkomstgrundande pension. Utgifterna för garantipension belastar statens budget och redovisas under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom.

Utfall för Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Miljoner kr

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget uppgick till 26 437 miljoner kronor i oktober. Det är en ökning med 857 miljoner kronor (3,4 procent) jämfört med oktober 2018. Hittills i år är utgifterna 262 587 miljoner kronor. Det är 8 440 miljoner kronor (3,3 procent) högre än motsvarande period föregående år.

För 2019 har inkomst- och tilläggspensionerna räknats upp med 1,4 procent. Att pensionsutgifterna ökar mer beror framför allt på att antalet pensionärer med inkomstgrundad ålderspension ökar.

Ålderspensionssystemet, miljarder kronor
Utfall
okt 2019
Förändring jämfört
med okt 2018
Utfall
jan–okt 2019
Förändring jämfört
med jan–okt 2018
SB + ÄB
2019
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 26,4 0,9 262,6 8,4 317,6
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt