Oktober 2019 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av förändringen i lån och kontobehållningar i det som kallas statens internbank. Internbanken vänder sig till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag och fonder.


I oktober minskade nettoutlåningen med 31 629 miljoner kronor. Samma månad 2018 minskade nettoutlåningen med 6 536 miljoner kronor.

Hittills i år har nettoutlåningen minskat med 106 637 miljoner kronor. Under samma period föregående år minskade nettoutlåningen med 31 328 miljoner kronor.

Förändringar i utlåningen till Riksbanken förklarar 78 408 miljoner kronor av förändringen mellan åren.


Riksgäldskontoret har sedan 2009 tagit upp valutalån för vidareutlåning till Riksbanken i syfte att förstärka valutareserven. Lånet till Riksbanken består egentligen av flera lån med olika löptid. Lånen löper efter hand ut och har sedan 2009 ersatts med nya lån. Riksgäldskontoret beslutade ursprungligen att för Riksbankens räkning ta upp lån i utländsk valuta på motsvarande 200 miljarder kronor. På senare tid har alla förfallande lån och vidareutlåningen till Riksbanken refinansierats till rådande växelkurs. Eftersom kronan är svagare än när det ursprungliga lånet har vidareutlåningen under lång tid överstigit 200 miljarder kronor. Den 6 mars 2019 beslutade Riksbanken att minska valutareserven med 8 000 miljoner amerikanska dollar (USD) eftersom beredskapsbehovet i utländsk valuta bedömdes ha minskat. Skälen till detta är förändringar i bankernas balansräkningar och Nordeas byte av hemvist från Sverige till Finland. I oktober förföll lån om 3 000 miljoner USD som inte refinansierades. Det minskade nettoutlåningen med 26 416 miljoner kronor. För perioden januari till oktober har Riksbankslånet minskat nettoutlåningen med 67 320 miljoner kronor.

Den totala vidareutlåningen till Riksbanken uppgick till 176 080 miljoner kronor den 31 oktober 2019.

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 31 629 - 25 093 - 106 637 - 75 309 3 628
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt