Oktober 2019 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution uppgick till 1 012 miljoner kronor i oktober. Det är 36 miljoner kronor (3,7 procent) högre än i oktober 2018.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 9 438 miljoner kronor. Det är 181 miljoner kronor (1,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
3 Skatt, tull och exekution 1 012 36 9 438 181 11 509
1:1 Skatteverket 667 26 6 219 22 7 569
1:2 Tullverket 183 18 1 596 90 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 161 - 8 1 624 68 1 960
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt