Oktober 2019 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i oktober då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 1 056 miljoner kronor. I oktober 2018 redovisades ett negativt utfall på 95 miljoner kronor. Skillnaden förklaras främst av högre inkomster från överkurser vid emission. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst.

För perioden januari-oktober uppgår utfallet för utgiftsområdet till 12 568 miljoner kronor. Det är 7 806 miljoner kronor (163,9) procent högre än samma period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

För perioden januari-oktober uppgår utfallet till 12 522 miljoner kronor vilket är 7 825 miljoner kronor (166,6 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Jämfört med perioden januari-oktober 2018 ökade utgifterna för räntor på lån i svenska kronor med 7 307 miljoner kronor (119,7 procent). Räntor på lån i utländsk valuta ökade med 803 miljoner kronor (30,7 procent).

Utgifterna för valutakursförluster ökade med 3 484 miljoner kronor (369,4 procent) jämfört med perioden januari-oktober 2018. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

De högre utgifterna för räntor och valutakursförluster motverkas delvis av att inkomster från överkurser vid emission blev 3 156 miljoner kronor (100,2 procent) högre under perioden januari-oktober jämfört med motsvarande period 2018.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i oktober 2019 jämfört med motsvarande period 2018, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall oktober 2019 Utfall oktober 2018 Skillnad okt 2019 - okt 2018 Utfall jan-okt 2019 Utfall jan-okt 2018 Skillnad 2019-2018
Räntor på lån i svenska kronor -845 -837 -8 13 411 6 104 7 307
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 409 217 192 3 421 2 619 803
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -1 250 -450 -800 -6 306 -3 149 -3 156
Summa räntor -1 686 -1 070 -616 10 527 5 573 4 954
Räntor på in- och utlåning (*) -478 -404 -74 -4 708 -4 353 -355
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 851 684 167 4 427 943 3 484
Kursförluster (+)/vinster (-) 256 695 -439 2 276 2 534 -258
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -1 057 -96 -961 12 522 4 697 7 825

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 056 - 961 12 568 7 806 25 155
1:1 Räntor på statsskulden - 1 057 - 961 12 522 7 825 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 11 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 46 - 8 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt