Oktober 2019 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 654 miljoner kronor i oktober, vilket är 150 miljoner kronor (29,7 procent) högre jämfört med oktober 2018. Det högre utfallet förklaras främst av högre utgifter för anslag 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling.

För perioden januari-oktober uppgår utfallet för utgiftsområdet till 5 614 miljoner kronor. Det är 329 miljoner kronor (6,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
24 Näringsliv 654 150 5 614 329 7 402
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 404 141 2 020 302 3 000
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 747 7 747
1:5 Näringslivsutveckling 27 - 2 514 - 170 817
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 150 150 151
1:21 Patent- och registreringsverket 24 - 3 273 13 315
2:3 Exportfrämjande verksamhet 29 0 303 3 434
Övriga anslag 170 13 1 449 20 1 780
1:1 Verket för innovationssystem 22 3 214 21 240
1:4 Tillväxtverket 27 8 226 5 281
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 3 49 5 62
1:7 Turistfrämjande 29 0 115 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 19 0 190 15 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 5 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 9 0 14
1:11 Bolagsverket 4 1 36 - 2 52
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 7 0 8
1:13 Konkurrensverket 14 2 127 9 153
1:14 Konkurrensforskning 1 0 5 - 1 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 2 2 - 10 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 24 8 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 225 - 33 269
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 1 17 0 36
2:2 Kommerskollegium 7 0 70 1 91
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 61 4 87
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 31 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt