Oktober 2019 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 5 814 miljoner kronor, det är 374 miljoner kronor (6,0 procent) lägre än i oktober föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 43 miljoner kronor högre och uppgick till 2 596 miljoner kronor i oktober.

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur minskade med 329 miljoner kronor (13,7 procent) och uppgick till 2 077 miljoner kronor i oktober.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 46 913 miljoner kronor. Det är 2 618 miljoner kronor (5,9 procent) högre än samma period föregående år och beror främst på att järnvägsinvesteringarna blev 2 694 miljoner kronor (45,9 procent) högre. Väginvesteringarna för perioden blev 348 miljoner kronor (9,6 procent) lägre än 2018.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
22 Kommunikationer 5 814 - 374 46 913 2 618 59 192
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 596 43 19 475 1 595 25 569
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 077 - 329 19 149 1 112 23 694
1:3 Trafikverket 136 - 16 1 138 - 25 1 397
1:11 Trängselskatt i Stockholm 443 - 57 2 284 167 1 753
1:12 Transportstyrelsen 203 25 1 816 86 2 189
1:14 Trängselskatt i Göteborg 10 - 4 91 - 453 837
1:15 Sjöfartsstöd 138 11 1 314 117 1 563
1:16 Internationell tågtrafik 50
Övriga anslag 211 - 46 1 646 20 2 141
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 188 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 62 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 71 3 183
1:7 Trafikavtal 111 - 25 845 37 960
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 45 1 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 2 2 96 - 8 150
1:13 Trafikanalys 8 3 55 4 69
2:1 Post- och telestyrelsen 4 1 43 7 55
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 8 - 1 94 - 12 138
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 - 3 11 3 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 5 - 1 59 11 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 4 - 22 48 - 27 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt