Oktober 2019 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 611 miljoner kronor i oktober. Det är 416 miljoner kronor (40,5 procent) lägre än i oktober 2018. Det beror främst på att utfallet för Skydd av värdefull natur och Klimatinvesteringar blev lägre än motsvarande månad föregående år.

Hittills i år uppgår utgifterna för utgiftsområdet till 6 972 miljoner kronor, vilket är 447 miljoner kronor (6 procent) lägre än samma period 2018.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
20 Allmän miljö- och naturvård 611 - 416 6 972 - 447 10 932
1:1 Naturvårdsverket 50 3 439 33 585
1:2 Miljöövervakning m.m. 8 - 9 179 - 18 400
1:3 Åtgärder för värdefull natur 24 - 16 744 - 320 860
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 11 - 39 806 114 896
1:8 Klimatbonus 195 195 1 084 1 084 1 240
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 72 21 917 207 1 270
1:14 Skydd av värdefull natur 46 - 258 534 - 478 778
1:16 Klimatinvesteringar - 5 - 229 227 - 521 1 508
1:19 Elfordonspremie 0 - 49 1 - 407 40
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 74 14 669 77 944
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 34 - 292
Övriga anslag 136 - 16 1 373 75 2 411
1:5 Miljöforskning 1 2 67 0 79
1:6 Kemikalieinspektionen 21 5 218 21 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 15 - 3 262 - 8 288
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 20 - 2 205 16 248
1:10 Klimatanpassning 37 9 128 35 262
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 4 - 2 67 11 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 3 - 1 34 3 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 0 213 16 247
1:17 Elbusspremie 0 0 59 44 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 1 - 28 28 - 45 33
1:20 Industriklivet 3 3 16 - 34 500
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 0
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 2 76 14 97
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt