Oktober 2019 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 575 miljoner kronor i oktober, vilket är 36 miljoner kronor (2,3 procent) högre än i oktober 2018.

Det högre utfallet avser främst utgifter för anslag 1:19 Statens servicecenter som blev 23 miljoner kronor högre än jämfört med oktober föregående år. Det beror på att Statens servicecenter den 1 juni 2019 tagit över ansvaret för 113 servicekontor för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i hela landet. På servicekontoren samverkar Statens servicecenter tillsammans med de tre myndigheterna för att kunna erbjuda hjälp till privatpersoner och företagare med olika frågor. Läs mer om de nya servicekontoren här.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 14 067 miljoner kronor. Det är 736 miljoner kronor (5,5 procent) högre än samma period 2018. Det beror främst på högre utgifter för anslag 1:19 Statens servicecenter.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 575 36 14 067 736 17 293
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 327 15 11 190 215 13 651
1:9 Statistiska centralbyrån 48 2 461 15 567
1:11 Finansinspektionen 51 0 497 7 604
1:12 Riksgäldskontoret 27 4 228 1 325
1:15 Riksrevisionen 25 - 1 274 1 333
1:19 Statens servicecenter 24 23 462 457 562
Övriga anslag 73 - 7 955 39 1 252
1:1 Statskontoret 8 1 72 0 98
1:2 Kammarkollegiet 6 - 2 62 4 80
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 0 12 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 8 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 52 0 64
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 - 2 132 - 10 166
1:10 Bidragsfastigheter 21 - 2 169 - 1 269
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 8 0 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 230 23 231
1:16 Finansmarknadsforskning 0 - 1 17 - 1 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 - 2 76 3 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 8 0 116 21 178
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt