Oktober 2019 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 354 miljoner kronor i oktober. Det är 195 miljoner kronor (35,5 procent) lägre än i oktober 2018. Det lägre utfallet beror främst på att utgifter för anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder blev 152 miljoner kronor lägre än samma månad 2018. I vårpropositionen för 2018 föreslog regeringen att medel för socioekonomiskt eftersatta kommuner skulle flyttas från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder till anslaget 4:1 Åtgärder mot segregation inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

För perioden januari-oktober uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 386 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor (0,2 procent) högre än samma period 2018.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
19 Regional tillväxt 354 - 195 2 386 6 3 527
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 171 - 152 1 050 - 78 1 675
1:2 Transportbidrag 101 13 379 16 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 81 - 56 957 67 1 421
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt