Oktober 2019 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 263 miljoner kronor i oktober. Det är 227 miljoner kronor (46,4 procent) lägre än i oktober 2018.

För perioden januari-oktober uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 234 miljoner kronor. Det är 1 miljon kronor högre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande uppgår för perioden januari-oktober till 1 164 miljoner kronor, vilket är 265 miljoner kronor (29,4 procent) högre jämfört med samma period 2018.

Utgifterna för anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer uppgår för perioden januari-oktober till 8 miljoner kronor, vilket är 385 miljoner kronor (98,0 procent) lägre jämfört med samma period 2018. Riksdagen har beslutat att inga nya åtaganden om stöd får göras under 2019 för anslaget 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. Anslaget får dock användas för att uppfylla redan ingångna åtaganden.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 263 - 227 2 234 1 3 987
1:4 Boverket 24 - 3 242 20 319
1:6 Lantmäteriet 52 5 501 44 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer - 6 - 186 8 - 385 240
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 161 - 47 1 164 265 2 250
2:1 Konsumentverket 14 0 132 2 167
Övriga anslag 17 2 187 55 396
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 10 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 1 43
1:5 Statens geotekniska institut 5 1 37 2 47
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 - 1
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 4 2 28 21 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 25 24 60
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 1 40 5 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 1 20 4 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 22 - 1 23
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 - 1 4 - 1 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt