Oktober 2019 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev 2 523 miljoner kronor, det är 7 miljoner kronor lägre än i oktober 2018.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 14 756 miljoner kronor. Det är 92 miljoner kronor (0,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 523 - 7 14 756 92 15 801
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 53 45 470 1 481
1:3 Skapande skola - 7 0 167 - 16 177
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 343 4 1 486 21 1 495
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 91 1 909 9 1 082
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 130 - 4 420 18 467
8:1 Centrala museer: Myndigheter 118 6 1 110 69 1 288
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 231 - 8 243
13:5 Insatser för den ideella sektorn 21 12 162 14 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 074 - 11 4 298 - 60 4 298
Övriga anslag 701 - 60 5 503 44 6 098
1:1 Statens kulturråd 4 - 1 42 6 56
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 0 28 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 3 8 4 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 12 0 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 - 1 204 3 214
2:3 Statens musikverk 8 2 89 2 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 7 0 116 6 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 12 4 106 14 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 54 1 68
4:1 Statens konstråd 3 2 19 6 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 1 29 6 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 0 11 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 17 2 22
6:1 Riksarkivet 35 3 362 12 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 0 229 13 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 1 - 28 157 60 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 219 3 263
8:3 Bidrag till vissa museer 6 0 69 3 76
8:4 Forum för levande historia 3 - 2 36 - 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 10 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 18 0 77 - 2 82
10:1 Filmstöd 0 - 15 562 - 5 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 17 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 3 - 1 28 - 7 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 - 2 35 - 2 42
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 - 11 8 - 54 10
13:1 Stöd till idrotten 488 0 1 954 - 9 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 - 1 27 2 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 4 - 1 42 - 5 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 34 - 8 162 - 28 162
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 144 3 190
15:1 Spelinspektionen 5 - 1 50 6 74
8:4 (2017) Riksutställningar 2 2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt