Oktober 2019 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 5 094 miljoner kronor, det är 1 225 miljoner kronor (19,4 procent) lägre än i oktober 2018. Det beror främst på betalningsförskjutningar av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.   

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 65 319 miljoner kronor. Det är 2 399 miljoner kronor (3,8 procent) högre än samma period föregående år. Det beror främst på anslaget 1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling vars utfall hittills i år uppgår till 3 449 miljoner kronor.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
16 Utbildning och universitetsforskning 5 094 - 1 225 65 319 2 399 80 312
1:1 Statens skolverk 92 15 804 - 19 1 103
1:2 Statens skolinspektion 33 - 1 330 - 8 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 94 24 542 - 2 733
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 62 - 317 1 936 - 676 3 536
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 4 4 4 549 157 4 595
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 8 - 2 2 200 66 2 267
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 302 - 32 1 956 163 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 1 970 - 322 1 971
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 011 - 9 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 4 - 968 3 449 2 478 3 500
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 150 4 1 490 26 1 790
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 184 6 1 814 38 2 182
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 176 4 1 752 29 2 104
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 190 7 1 869 42 2 249
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 3 1 796 27 2 156
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 330 26 1 600
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 3 1 471 22 1 766
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 5 1 387 29 1 668
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 119 3 1 183 19 1 421
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 96 3 952 20 1 145
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 3 1 315 24 1 580
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 77 3 757 18 912
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 609 8 731
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 135 5 1 330 30 1 600
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 2 984 17 1 182
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 133 4 1 315 26 1 581
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 59 41 468 80 655
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 219 4 2 186 33 2 624
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 2 0 46 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 461 29 4 899 90 5 984
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 3 26 26 45
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 19
Övriga anslag 1 594 - 87 16 591 - 81 20 228
1:4 Sameskolstyrelsen 4 - 1 44 0 50
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 40 29 247 9 305
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 - 25 110 - 24 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 70 4 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 23 9 92 7 307
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 11 - 2 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 99 6 117
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 18 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 122 0 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 0 122 11 154
2:2 Universitets- och högskolerådet 18 4 140 0 194
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 571 9 686
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 34 2 330 9 398
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 1 562 8 674
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 205 6 247
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 91 2 892 2 1 083
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 1 286 7 345
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 68 1 674 10 810
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 23 1 227 6 273
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 469 7 564
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 209 5 251
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 81 3 792 12 951
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 2 203 5 244
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 210 3 252
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 83 2 100
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 52 1 515 7 618
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 100 5 121
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 171 2 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 43 1 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 88 2 106
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 30 1 36
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 43 1 424 6 509
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 66 4 80
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 364 4 437
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 67 3 81
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 1 385 5 463
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 85 3 102
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 333 5 400
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 60 3 73
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 336 5 404
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 54 2 66
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 261 3 314
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 44 2 53
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 309 5 371
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 56 4 69
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 138 2 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 17 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 54 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 9 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 111 2 134
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 17 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 356 5 428
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 72 3 87
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 30 5 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 18 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 294 8 2 812 73 3 424
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 0 351 3 422
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 - 7 357 25 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 8 150 7 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 18 8 821 225 973
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 26 - 1 35
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 46 1 56
3:7 Kungl. biblioteket 33 0 298 0 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 23 20 57 28 49
3:9 Sunet 3 3 44 7 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 3 0 7
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 0 93 0 100
4:1 Internationella program 0 0 67 2 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 - 1 8 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 - 1 20 5 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 172 - 636
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 2 - 24
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt