Oktober 2019 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 2 391 miljoner kronor i oktober, det är 108 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (1 629 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (423 miljoner kronor).

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 18 679 miljoner kronor. Det är 1 525 miljoner kronor (8,9 procent) högre än samma period föregående år. De högre utgifterna beror främst på att studiebidraget höjdes under 2018.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
15 Studiestöd 2 391 108 18 679 1 525 24 694
1:1 Studiehjälp 423 3 3 418 201 4 267
1:2 Studiemedel 1 629 108 12 506 1 223 16 946
1:3 Avsättning för kreditförluster 186 2 1 486 - 15 1 892
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 45 12 166 - 4 152
1:7 Studiestartsstöd 24 - 11 298 94 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 77 - 3 730 25 891
Övriga anslag 8 - 2 74 0 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 5 0 44 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 - 2 18 - 1 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 12 1 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt