Oktober 2019 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 5 980 miljoner kronor i oktober. Det är 561 miljoner kronor lägre än utfallet för oktober 2018.

För perioden januari-oktober uppgår utfallet för utgiftsområdet till 61 859 miljoner kronor. Det är 306 miljoner kronor (0,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår till 22 712 miljoner kronor för perioden januari- oktober, vilket är 859 miljoner kronor (3,9 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning har ökat med 1 153 miljoner kronor (10,7 procent). Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning uppgick till i genomsnitt 96 672 per månad under perioden januari-oktober. Det är en ökning med 9,3 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet ersättningsdagar för arbetslöshetsersättning uppgår till 17 662 050 dagar för perioden januari-oktober vilket är en ökning med 13,1 procent jämfört med motsvarande period 2018.

De högre utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning motverkas delvis av att utgifterna för aktivitetsstöd har minskat med 621 miljoner kronor (6,6 procent). Utgifter avseende aktivitetsstöd är i huvudsak regelstyrda. Det är framför allt volymutvecklingen i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar som påverkar utgifterna. Det genomsnittliga antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program uppgick till 160 940 personer per månad för perioden januari-oktober. Det är en minskning med 1 050 personer (0,6 procent) jämfört med samma period föregående år. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att kostnaderna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

För perioden januari-oktober uppgår utfallet för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser till 8 825 miljoner kronor, vilket är 1 550 miljoner kronor (14,9 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror bland annat på att antalet subventionerade anställningar som finansieras från anslaget har minskat samt lägre kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Utfallet för anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. uppgår för perioden januari-oktober till 16 491 miljoner kronor, vilket är 1 318 miljoner kronor (8,7 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för lönebidrag m.m. har ökat med 601 miljoner kronor (5,6 procent). Anslaget finansierar också bidrag till Samhall AB, vilka har ökat med 717 miljoner kronor (16,5 procent) jämfört med motsvarande period 2018.

Utfallet för anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning uppgår för perioden januari-oktober till 1 737 miljoner kronor, vilket är 545 miljoner kronor (45,8 procent) högre än samma period föregående år. Anslaget används huvudsakligen för utgifter för statsbidrag till lönegarantiersättning enligt lönegarantilagen (1992:497) och de socialavgifter som ska betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980). Det innebär att utgifterna under anslaget i huvudsak är regelstyrda. Till följd av ett antal större konkurser har utbetalningarna av lönegarantiersättning ökat mer än beräknat under 2019. I propositionen Höständringsbudget för 2019 har regeringen därför föreslagit att anslaget bör ökas med 260 miljoner kronor.

Utfallet för anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar uppgår för perioden januari-oktober till 3 920 miljoner kronor, vilket är 346 miljoner kronor (8,1 procent) lägre än samma period föregående år. Antalet personer med nystartsjobb uppgick till i genomsnitt 29 766 per månad för perioden januari till oktober, vilket är en minskning med 3 309 personer (10,0 procent) jämfört med samma period föregående år.  

Tabell 1 visar att antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen under perioden januari-oktober i genomsnitt uppgick till 345 253 personer per månad. Det är en minskning med 3 142 personer (0,9 procent) jämfört med samma period föregående år. Antalet inskrivna män har minskat med 2,6 procent medan antalet inskrivna kvinnor har ökat med 1,0 procent.

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Genomsnitt per månad jan-okt 2019 Genomsnitt per månad jan-okt 2018 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 165 484 163 869 1 615 1,0
- varav födda i Sverige 65 896 65 524 373 0,6
- varav utrikes födda 99 587 98 345 1 242 1,3
Män 179 770 184 526 -4 757 -2,6
- varav födda i Sverige 79 736 80 107 -371 -0,5
- varav utrikes födda 100 034 104 420 -4 386 -4,2
Totalt antal inskrivna 345 253 348 395 -3 142 -0,9

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 980 - 561 61 859 306 74 304
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 624 - 35 6 253 - 365 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 388 185 22 712 859 26 988
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 653 - 509 8 825 - 1 550 10 646
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 647 - 44 16 491 1 318 19 532
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 74 - 46 884 - 170 1 492
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 116 - 2 1 737 545 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 390 - 78 3 920 - 346 4 994
Övriga anslag 88 - 32 1 037 14 1 381
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 8 - 2 89 - 5 121
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 - 1 33 - 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 - 1 60 3 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 48 1 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 7 0 8
1:13 Lån till körkort 5 0 50 44 151
2:1 Arbetsmiljöverket 53 - 20 630 - 24 768
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 26 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 - 7 42 1 56
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 1 0 - 17 5
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 1 20 11 33
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt