Oktober 2019 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev 1 354 miljoner kronor i oktober, vilket är 678 miljoner kronor lägre än i oktober 2018. För de första tio månaderna har utgifterna minskat med 4 376 miljoner kronor (22,9 procent).

Antalet nyanlända som kommunerna tog emot under januari-september* har minskat med  11 560 (35,5 procent) jämfört med samma period 2018. Antalet mottagna kvinnor och flickor minskade med 6 433 medan antalet män och pojkar minskade med 5 127. Antalet ensamkommande barn och unga ökade med 1 174 (39,8 procent). Cirka 94 procent av de ensamkommande är pojkar. Utgifterna speglar dock inte antalet mottagna under året utan avser det totala antalet mottagna kommunerna får ersättning för. Jämfört med oktober 2018 så har det totala antalet mottagna för vilka kommunerna fick ersättning minskat med cirka 34 procent. Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med knappt sex procent.

Antal kommunmottagna september 2019*
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna september 2019 1 587 2 693 -1 106 -41,1
= varav ens. barn och ungdomar** 144 104 40 38,5
Kommunmottagna m.m. januari-september* 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-september 20 987 32 547 -11 560 -35,5
- varav män 11 856 16 983 -5 127 -30,2
- varav kvinnor 9 131 15 564 -6 433 -41,3
=varav ens. barn och ungdomar** 4 123 2 949 1 174 39,8
- varav pojkar 3 872 2 457 1 415 57,6
- varav flickor 251 492 -241 -49,0
Andel pojkar 93,9% 83,3%
Andel flickor 6,1% 16,7%

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för oktober redovisas antalet kommunmottagna till och med september.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i oktober 2019
2019 2018 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna*** 81 488 123 175 -41 687 -33,8
-varav ensamkommande 13 442 14 249 -807 -5,7

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB + ÄB
2019
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 354 - 678 14 764 - 4 376 18 430
1:1 Etableringsåtgärder 5 - 23 167 - 33 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 928 - 556 10 370 - 3 607 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 265 - 133 3 057 - 1 140 3 704
1:4 Hemutrustningslån 6 - 5 65 - 54 166
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 122 59 425 88 481
Övriga anslag 28 - 20 681 370 755
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 - 1 101 3 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 7 5 66 - 5 77
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 8 0 59 - 3 81
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 22 - 7 28
4:1 Åtgärder mot segregation 1 - 25 420 379 421
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 15 3 22
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt